direct naar inhoud van Artikel 10 Groen
Plan: Glastuinbouw
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen, zoals plantsoenen, bermen en overige beplantingen;

met de daarbij behorende

  • b. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder begrepen sloten, greppels, watergangen, waterberging, bruggen en duikers;
  • c. verkeers- en verblijfsvoorzieningen, waaronder begrepen in- en uitritten, fiets- en wandelpaden en dergelijke;
  • d. voorzieningen van openbaar nut, waaronder begrepen straatmeubilair, kunstwerken, sport- en speltoestellen en dergelijke;

alsmede voor:

  • e. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats' tuinen bij woonschepen.
10.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

Op de voor Groen aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 4 meter, met dien verstande dat:

ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats' is op de walkant maximaal 1 bijgebouw per woonschip toegestaan met een maximale oppervlakte van 10 m² en een maximale bouwhoogte van 3 meter.

10.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

  • a. de gronden mogen mede worden gebruikt voor parkeren.
  • b. de gronden mogen mede worden gebruikt voor sport- en spelvoorzieningen en speelterrein.