direct naar inhoud van Artikel 11 Horeca
Plan: Glastuinbouw
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02

Artikel 11 Horeca

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horeca;

met de daarbij behorende:

 • b. bebouwing, terreinen, in- en uitritten, gronden en voorzieningen waaronder begrepen water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals sloten, greppels, watergangen, waterberging, bruggen en duikers.
11.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

11.2.1 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende eisen:

 • a. de oppervlakte van de bestaande bedrijfsgebouwen mag met maximaal 20% worden vergroot;
 • b. de bedrijfsgebouwen moeten achter de bedrijfswoning worden gebouwd;
 • c. de goothoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer dan 5,5 meter bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 8 meter.
11.2.2 Bedrijfswoning
 • a. per bestemmingsvlak is niet meer dan het bestaande aantal bedrijfswoningen toegestaan;
 • b. de bestaande afstand van de bedrijfswoning tot de openbare weg mag niet verder worden verkleind;
 • c. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen (exclusief bijbehorende bouwwerken);
 • d. de goothoogte van het hoofdgebouw van de bedrijfswoning mag niet meer dan 6 meter bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 10 meter.

 

11.2.3 Bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning
 • a. bijbehorende bouwwerken dienen ten minste 3 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag per bedrijfswoning niet meer bedragen dan 80 m²;
 • c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 meter en de bouwhoogte niet meer dan 5,5 meter.
11.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

Bouwwerken, geen gebouwen   Bouwhoogte in meters  
Erfafscheiding voor de voorgevel bedrijfswoning   1 m  
Erfafscheiding achter voorgevel bedrijfswoning   2 m  
Overige bouwwerken geen gebouwen achter voorgevel bedrijfswoning   3 m  
Overkappingen   4 m  
Verlichtingsmasten   5 m  
11.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

Er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.