direct naar inhoud van Artikel 13 Recreatie
Plan: Glastuinbouw
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02

Artikel 13 Recreatie

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dagrecreatie;

met de daarbij behorende:

 • b. bebouwing, terreinen, in- en uitritten, gronden en voorzieningen waaronder begrepen water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals sloten, greppels, watergangen, waterberging, bruggen en duikers;

alsmede voor:

 • c. ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein': een kampeerterrein;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning': een recreatiewoning;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-paradijs', een terrein met recreatiewoningen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-stacaravan', een stacaravan voor recreatief (nacht)verblijf;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin': uitsluitend volkstuinen zijn toegestaan;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan': een ijsbaan voor natuurijs.
13.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

13.2.1 Kampeerterrein

Ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' gelden de volgende bouwregels:

Kampeerterrein Nieuwveens Jaagpad:

 • a. op het kampeerterrein aan het Nieuwveens Jaagpad zijn maximaal 50 standplaatsen voor (sta)caravans toegestaan;
 • b. de bouwhoogte van een stacaravan mag maximaal 4,50 meter bedragen;
 • c. de onderlinge afstand tussen (sta)caravans dient ten minste 5 meter te bedragen;
 • d. per standplaats is maximaal 1 berging toegestaan met een maximale oppervlakte van 3 m² en een maximale bouwhoogte van 3 meter;
 • e. per standplaats is maximaal 1 sanitaire unit toegestaan met een maximale oppervlakte van 5 m² en een maximale bouwhoogte van 3 meter;

Kampeerterrein Oostkanaalweg 3:

 • f. op het kampeerterrein aan de Oostkanaalweg 3 (Camping Buitenplaats Ter Aar) zijn maximaal 101 (sta)caravans toegestaan;
 • g. de bouwhoogte van een stacaravan mag maximaal 4,50 meter bedragen;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan' zijn in het winterseizoen geen (sta)caravans toegestaan;
 • i. op het kampeerterrein mag een oppervlakte van maximaal 500 m² worden bebouwd met een maximale bouwhoogte van 6 meter, ten behoeve van centrale recreatieve voorzieningen zoals sanitair en beheer en een kantine/clubgebouw.
 • j. de bouwhoogte van terreinafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat ten behoeve van de ijsbaan lichtmasten zijn toegestaan met een maximale bouwhoogte van 8 meter;

Kampeerterrein Geerweg 18:

 • k. op het kampeerterrein aan de Geerweg 18 zijn maximaal 58 standplaatsen voor (sta)caravans toegestaan;
 • l. de bouwhoogte van een stacaravan mag maximaal 4,50 meter bedragen;
 • m. de onderlinge afstand tussen (sta)caravans dient ten minste 5 meter te bedragen;
 • n. per standplaats is maximaal 1 berging toegestaan met een maximale oppervlakte van 3 m² en een maximale bouwhoogte van 3 meter;
 • o. per standplaats is maximaal 1 sanitaire unit toegestaan met een maximale oppervlakte van 5 m² en een maximale bouwhoogte van 3 meter.

13.2.2 Recreatiewoning

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - paradijs' gelden de volgende bouwregels:

 • a. op het terrein met recreatiewoningen zijn in totaal maximaal 12 recreatiewoningen toegestaan;
 • b. per bouwperceel is maximaal 1 recreatiewoning toegestaan;
 • c. de oppervlakte van een recreatiewoning mag maximaal 45 m² bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een recreatiewoning mag maximaal 6 meter bedragen;
 • e. per recreatiewoning is maximaal 15 m² aan bergingen toegestaan met een maximale bouwhoogte van 4,50 meter;
 • f. de afstand van een recreatiewoning tot kassen dient ten minste 30 meter te bedragen;
 • g. op het terrein met recreatiewoningen mag een oppervlakte van maximaal 500 m² worden bebouwd met een maximale bouwhoogte van 6 meter, ten behoeve van centrale recreatieve voorzieningen zoals sanitair en beheer en kantine/clubgebouw.

Ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' gelden de volgende bouwregels:

 • h. ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' zijn niet meer recreatiewoningen toegestaan dan het aangeduide 'maximum aantal wooneenheden';
 • i. de oppervlakte van een recreatiewoning mag maximaal 45 m² bedragen;
 • j. de bouwhoogte van een recreatiewoning mag maximaal 6 meter bedragen;
 • k. per recreatiewoning is maximaal 15 m² aan bergingen toegestaan met een maximale bouwhoogte van 4,50 meter;

13.2.3 Stacaravan

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-stacaravan' is maximaal 1 stacaravan toegestaan met een maximale bouwhoogte van 4,50 meter en een maximale oppervlakte van 45 m² dan wel de bestaande grotere oppervlakte ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan.

13.2.4 Volkstuin

Ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' gelden de volgende regels:

 • a. per individuele volkstuin is een berging toegestaan met een maximale oppervlakte van 6 m² en een maximale bouwhoogte van 3 meter;
 • b. de bouwhoogte van terreinafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 meter bedragen.
13.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik op de voor recreatie gelden de volgende regels:

 • a. permanente bewoning van recreatiewoningen, (sta)caravans of kampeermiddelen is niet toegestaan;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuinen' is geen recreatief nachtverblijf toegestaan.