direct naar inhoud van Artikel 24 Waterstaat - Waterkering
Plan: Glastuinbouw
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02

Artikel 24 Waterstaat - Waterkering

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de waterkering, waterhuishouding en waterstaat, waarbij de bestemming Waterstaat - Waterkering voorrang heeft op de andere daar voorkomende bestemming(en).

24.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

24.2.1 Verbod

Het is verboden om te bouwen of te laten bouwen op de voor Waterstaat - Waterkering mede bestemde gronden.

24.2.2 Uitzonderingen

Het onder 24.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing op bebouwing ten behoeve van de waterstaat en/of waterkering met een maximale bouwhoogte van 4 meter.

24.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het verbod in 24.2.1 voor het bouwen volgens de andere daar voorkomende bestemming(en), mits de bouw verenigbaar is met de belangen van de waterstaat en/of waterkering en de beheerder van de waterkering daarover om advies is gevraagd.

24.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
24.4.1 Verbod

Het is verboden om op de voor Waterstaat - Waterkering aangewezen gronden de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren, zonder een omgevingsvergunning voor de uitvoering van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden :

 • a. uitvoeren van ontgrondingen;
 • b. aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
 • c. aanbrengen van diepwortelende beplantingen;
 • d. verrichten van graafwerkzaamheden, anders dan spit- en ploegwerk;
 • e. verrichten van grondophopingen;
 • f. indrijven van voorwerpen.

24.4.2 Uitzonderingen

Het in 24.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

 • a. noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud van de gronden;
 • b. noodzakelijk zijn voor de realisering van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor bouwen is verleend;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan;

24.4.3 Toetsingscriteria

De in 24.4.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien:

 • a. de werken en/of werkzaamheden nodig zijn voor de realisering of handhaving van de aan de gronden gegeven bestemming, functies of waarden;
 • b. de werken en/of werkzaamheden verenigbaar zijn met de belangen van de waterstaat en/of de waterkering en de beheerder van de waterkering daarover heeft geadviseerd.