direct naar inhoud van Artikel 6 Agrarisch - Tuinbouw
Plan: Glastuinbouw
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02

Artikel 6 Agrarisch - Tuinbouw

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - Tuinbouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van een vollegronds tuinbouwbedrijf;

met de daarbij behorende:

 • b. bebouwing, erven, in- en uitritten, bedrijfsgronden en voorzieningen waaronder begrepen water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals sloten, greppels, watergangen, waterberging, bruggen en duikers;

alsmede voor:

 • c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', bedrijfswoningen.
6.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

6.2.1 Algemeen
 • a. nieuwe bedrijfsgebouwen (inclusief bedrijfswoning) en bouwwerken geen gebouwen zijnde, zijn uitsluitend toelaatbaar indien het bouwplan in overeenstemming is met de toegelaten bedrijfsvoering en indien het noodzakelijk is voor een doelmatige, duurzame agrarische bedrijfsvoering;
 • b. alvorens een omgevingsvergunning te verlenen, wint het bevoegd gezag advies in bij een agrarisch deskundige wat betreft de noodzaak en doelmatigheid van het bouwplan, alsmede duurzaamheid, aard en omvang van de bedrijfsvoering (deeltijd, reëel en volwaardig);

6.2.2 Bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen
 • a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' zijn maximaal 4 bedrijfswoningen toegestaan;
 • b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' zijn bedrijfsgebouwen (niet zijnde kassen) toegestaan;
 • c. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen (exclusief bijbehorende bouwwerken);
 • d. de goothoogte van het hoofdgebouw van de bedrijfswoning mag niet meer dan 6 meter bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 10 meter;
 • e. de goothoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer dan 6 meter bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 10 meter.

 

6.2.3 bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoningen
 • a. bijbehorende bouwwerken dienen ten minste 3 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag per bedrijfswoning niet meer bedragen dan 80 m²;
 • c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 meter en de bouwhoogte niet meer dan 5,5 meter.

 

6.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

Bouwwerken, geen gebouwen   Bouwhoogte in meters  
Erfafscheiding voor de voorgevel bedrijfswoning   1 m  
Erfafscheiding achter voorgevel bedrijfswoning   2 m  
Overige bouwwerken geen gebouwen achter voorgevel bedrijfswoning   6 m  
Warmteopslagtanks   10 m