direct naar inhoud van Artikel 7 Agrarisch met waarden
Plan: Glastuinbouw
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02

Artikel 7 Agrarisch met waarden

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf;
 • b. agrarisch gebied met landschappelijke waarden behorende bij de restanten van het open droogmakerijlandschap met strokenverkaveling en met waterrijk grasland en incidentele boomgroepen;

met de daarbij behorende:

 • c. bedrijfsgronden en voorzieningen waaronder begrepen water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals sloten, greppels, watergangen, waterberging, bruggen en duikers;

alsmede voor:

 • d. behoud, herstel en ontwikkeling van de specifieke bij het gebied behorende landschappelijke- en natuur waarden;
 • e. extensief recreatief medegebruik.
7.2 Bouwregels

Op de voor Agrarisch met waarden aangewezen gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan met een maximale bouwhoogte van 1 meter.

7.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
7.3.1 Verbod

Het is verboden om op de voor Agrarisch met waarden aangewezen gronden de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren, zonder een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden:

 • a. het kappen, vellen of rooien van bomen en houtgewas;
 • b. het beplanten van gronden;
  het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter dan 20 m2;
 • c. het afgraven of ophogen van gronden, en het graven van poelen;
 • d. het dempen van watergangen en/of waterpartijen;
 • e. het wijzigen van de waterhuishouding;
 • f. aanleggen van onder- en/of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en de daarmee verband houdende constructies en/of installaties.
7.3.2 Uitzonderingen op het verbod

Het in 7.3.1 genoemde verbod geldt niet voor werken en/of werkzaamheden:

 • a. die tot het normale onderhoud en beheer worden gerekend;
 • b. die nodig zijn voor de realisering van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor bouwen is verleend of die vergunningvrij kunnen worden gebouwd;
 • c. die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan reeds in uitvoering waren.
7.3.3 Toetsingscriteria

De in 7.3 genoemde vergunning mag alleen worden geweigerd indien als gevolg van deze werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan, hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen, de in 7.1 genoemde landschaps- en natuurwaarden worden aangetast.