direct naar inhoud van Regels
Plan: Bestemmingsplan Langeraar en Papenveer, 1e herziening
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpLGRaanpaomissies-on01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

Het 'Bestemmingsplan Langeraar en Papenveer, 1e herziening' met identificatienummer NL.IMRO.0569.bpLGRaanpaomissies-on01 van de gemeente Nieuwkoop.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).

1.3 bestemmingsplan Langeraar en Papenveer

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand

NL.IMRO.0569.bpLGRlangpapenveer-va01 en de daarbij behorende bijlagen

1.4 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.5 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6 bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.7 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.8 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.9 bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met

een dak.

1.10 bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een

bouwwerk.

1.11 bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij

indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bestemd is

om ter plaatse te functioneren.

1.12 gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden

omsloten ruimte vormt.

1.13 webwinkel

De omschrijving van het begrip "webwinkel" (1.74) is gewijzigd in:

"detailhandel waarvan de handel via internet verloopt"

1.14 overige begrippen

De overige begripsomschrijvingen in artikel 1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

Het bepaalde in artikel 2.2 ("De goothoogte van een bouwwerk") van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is als volgt aangepast:

"Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk

te stellen constructiedeel, met uitzondering van de afscheiding van dakterrassen; boven de goothoogte

zijn geen platte daken toegestaan, behoudens op dakkapellen".

Het bepaalde in artikel 2 ("Wijze van meten") van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijft voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 3.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

3.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 3.2.1, onder d, sub 2, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is aangevuld met:

"indien de bestaande goot- of bouwhoogte reeds meer bedraagt dan 10 meter en er geen bouwaanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" op de verbeelding is opgenomen, mag de goot- respectievelijk bouwhoogte niet meer bedragen dan de bestaande goot- respectievelijk bouwhoogte ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan;"

Het bepaalde in artikel 3.2.3, onder a, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erf toegestaan".

De regels van artikel 3.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

3.3 Nadere eisen

De regels van artikel 3.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

3.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 3.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

3.5 Specifieke gebruiksregels

De regels van artikel 3.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 4.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

4.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 4.2.1, onder c, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

"de maximale goot- en bouwhoogte bedraagt respectievelijk 6 meter en 8 meter, met dien verstande dat in het geval de bestaande goot- of bouwhoogte reeds meer bedraagt dan 6 meter respectievelijk 8 meter, de goot- respectievelijk bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de bestaande goot- respectievelijk bouwhoogte ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan;"

Het bepaalde in artikel 4.2.4, onder a, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erf toegestaan".

De regels van artikel 4.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

4.3 Nadere eisen

De regels van artikel 4.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

4.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 4.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

4.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 4.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 4.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

4.6 Afwijken van de gebruiksregels

De regels van artikel 4.6 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

4.7 Wijzigingsbevoegdheid

De regels van artikel 4.7 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 5 Bedrijventerrein

5.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 5.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

5.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 5.2.4, onder a, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erf toegestaan".

De regels van artikel 5.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

5.3 Nadere eisen

De regels van artikel 5.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

5.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 5.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

5.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 5.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 5.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

5.6 Afwijken van de gebruiksregels

De regels van artikel 5.6 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

5.7 Wijzigingsbevoegdheid

De regels van artikel 5.7 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 6 Centrum

6.1 Bestemmingsomschrijving

Aan artikel 6.1 ("Centrum") is toegevoegd:

"h: webwinkels waarbij opslag, een uitleverpunt en showroom zijn toegestaan; de oppervlakte van een uitleverpunt en showroom bedraagt gezamenlijk maximaal 30 m² bvo;"

De daarop volgende onderdelen van artikel 6.1 zijn vernummerd.

De regels van artikel 6.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

6.2 Bouwregels

Aan het bepaalde in artikel 6.2.1, onder c, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is toegevoegd:

"indien de bestaande goot- of bouwhoogte reeds meer bedraagt dan respectievelijk 7 meter en 10 meter en er geen bouwaanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" op de verbeelding is opgenomen, mag de goot- respectievelijk bouwhoogte niet meer bedragen dan de bestaande goot- respectievelijk bouwhoogte ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan."

Het bepaalde in artikel 6.2.2, onder a, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erf toegestaan".

De regels van artikel 6.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

6.3 Nadere eisen

De regels van artikel 6.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

6.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 6.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

6.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 6.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 6.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

6.6 Afwijken van de gebruiksregels

De regels van artikel 6.6 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 7 Gemengd

7.1 Bestemmingsomschrijving

Aan artikel 7.1. ("Gemengd") is toegevoegd:

"k: webwinkels waarbij opslag, een uitleverpunt en showroom zijn toegestaan; de oppervlakte van een uitleverpunt en showroom bedraagt gezamenlijk maximaal 30 m² bvo"

De regels van artikel 7.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

7.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 7.2.2, onder a, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erf toegestaan".

De regels van artikel 7.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

7.3 Nadere eisen

De regels van artikel 7.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

7.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 7.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

7.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 7.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 7.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 8.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

8.2 Bouwregels

De regels van artikel 8.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

8.3 Specifieke gebruiksregels

De regels van artikel 8.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 9 Maatschappelijk

9.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 9.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

9.2 Bouwregels

Aan het bepaalde in artikel 9.2.1, onder c, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is toegevoegd:

"indien de bestaande goot- of bouwhoogte reeds meer bedraagt dan respectievelijk 6 meter en 10 meter en er geen bouwaanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" op de verbeelding is opgenomen, mag de goot- respectievelijk bouwhoogte niet meer bedragen dan de bestaande goot- respectievelijk bouwhoogte ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan."

Het bepaalde in artikel 9.2.2, onder a, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erf toegestaan".

De regels van artikel 9.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

9.3 Nadere eisen

De regels van artikel 9.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

9.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 9.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

9.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 9.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 9.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Artikel 10 Natuur

10.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 10.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

10.2 Bouwregels

De regels van artikel 10.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

10.3 Nadere eisen

De regels van artikel 10.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

10.4 Specifieke gebruiksregels

De regels van artikel 10.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

10.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De regels van artikel 10.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 11 Recreatie

11.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 11.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

11.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 11.2.1, onder d, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

"De maximale goot- en bouwhoogte bedraagt 6 meter respectievelijk 10 meter, met dien verstande dat in het geval de bestaande goot- of bouwhoogte reeds meer bedraagt dan 6 meter respectievelijk 10 meter, de goot- respectievelijk bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de bestaande goot- respectievelijk bouwhoogte ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan." 

Het bepaalde in artikel 11.2.4, onder a, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erf toegestaan".

Het bepaalde in artikel 11.2.7 ("Parkeren") van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervallen.

De regels van artikel 11.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

11.3 Nadere eisen

De regels van artikel 11.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

11.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 11.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

11.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 11.5 van het bestemmingsplan "Papenveer en Langeraar" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 11.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Artikel 12 Sport

12.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 12.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

12.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 12.2.2, onder a, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erf toegestaan".

De regels van artikel 12.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

12.3 Nadere eisen

De regels van artikel 12.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

12.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 12.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

12.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 12.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 12.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Artikel 13 Tuin

13.1 Bestemmingsomschrijving

Aan artikel 13.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is toegevoegd:

h. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' op de verbeelding, tevens voor bijgebouwen behorende bij en met dezelfde functie als het hoofdgebouw op hetzelfde perceel.

De regels van artikel 13.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

13.2 Bouwregels

De regels van artikel 13.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

13.3 Nadere eisen

De regels van artikel 13.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

13.4 Specifieke gebruiksregels

De regels van artikel 13.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 14 Verkeer

14.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 14.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

14.2 Bouwregels

De regels van artikel 14.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

14.3 Nadere eisen

De regels van artikel 14.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

14.4 Specifieke gebruiksregels

De regels van artikel 14.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 15 Verkeer - Verblijfsgebied

15.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 15.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

15.2 Bouwregels

De regels van artikel 15.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

15.3 Nadere eisen

De regels van artikel 15.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

15.4 Specifieke gebruiksregels

De regels van artikel 15.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 16 Water

16.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 16.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

16.2 Bouwregels

De regels van artikel 16.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

16.3 Nadere eisen

De regels van artikel 16.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

16.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 16.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

16.5 Specifieke gebruiksregels

De regels van artikel 16.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

16.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De regels van artikel 16.6 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 17 Wonen

17.1 Bestemmingsomschrijving

Aan artikel 17.1 ("Wonen") onder b, is toegevoegd:

"en webwinkels met opslag en een uitleverpunt met een gezamenlijk oppervlakte tot 30 m2 bvo".

De regels van artikel 17.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

17.2 Bouwregels

Aan artikel 17.2.1, onder i, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is toegevoegd:

"indien de bestaande goot- of bouwhoogte reeds meer bedraagt dan 6 meter respectievelijk 10 meter en er geen bouwaanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" op de verbeelding is opgenomen, de goot- respectievelijk bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de bestaande goot- respectievelijk bouwhoogte ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan;"

Het bepaalde in artikel 17.2.3, onder a, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erf toegestaan, met dien verstande dat bij vrijstaande woningen geen bijbehorende bouwwerken in één van beide stroken van 3 meter gemeten vanaf de zijdelingse perceelsgrens zijn toegestaan;"

De regels van artikel 17.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

17.3 Nadere eisen

De regels van artikel 17.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

17.4 Afwijken van de bouwregels

Aan artikel 17.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is toegevoegd:

17.4.6. Herbouw

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in

17.2.1., onder f en g, mits:

 • a. het stedenbouwkundig beeld ter plaatse niet wordt verstoord;
 • b. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • c. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad of kunnen worden geschaad;
 • d. geen uit een oogpunt van milieu onaanvaardbare situatie ontstaat.

De regels van artikel 17.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

17.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 17.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is de volgende gebruiksregel

toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 17.5 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige

ongewijzigd van toepassing.

17.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bepaalde in artikel 17.6.1 onder b, sub 1, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

"een omgevingsvergunning wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid in de categorieën 1 of 2

als vermeld in de Lijst van bedrijfsactiviteiten (bijlage 2 bij deze planregels)".

Het bepaalde in artikel 17.6.1 onder b, sub 2, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

"een omgevingsvergunning wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid niet behorende tot de categorieën 1 of 2 als vermeld in de Lijst van bedrijfsactiviteiten (bijlage 2 bij deze planregels), mits het desbetreffende gebruik door middel van het stellen van voorwaarden verantwoord is;"

De regels van artikel 17.6 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

17.7 Wijzigingsbevoegdheid

De regels van artikel 17.7 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 18 Wonen - Woonwagenstandplaats

18.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 18.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

18.2 Bouwregels

De regels van artikel 18.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

18.3 Nadere eisen

De regels van artikel 18.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

18.4 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 18.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is de volgende gebruiksregel

toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 18.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Artikel 19 Leiding - Riool

19.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 19.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

19.2 Bouwregels

De regels van artikel 19.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

19.3 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 19.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

19.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De regels van artikel 19.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 20 Waarde - Archeologie - 1

20.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 20.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

20.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 20.2.1 ("Omgevingsvergunning voor het bouwen") van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

"Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk met een (totale) oppervlakte van meer dan 100 m² en dieper dan 50 cm dient de aanvrager een rapport te overleggen dat voldoet aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, waarin de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld."

De regels van artikel 20.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

20.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het bepaalde in artikel 20.3.1, onder f, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

“het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen”.

De regels van artikel 20.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

20.4 Wijzigingsbevoegdheid

De regels van artikel 20.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 21 Waarde - Archeologie - 2

21.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 21.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

21.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 21.2.1 ("Omgevingsvergunning voor het bouwen") van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

"Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk met een (totale) oppervlakte van meer dan 2.500 m² en dieper dan 50 cm dient de aanvrager een rapport te overleggen dat voldoet aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, waarin de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld."

De regels van artikel 21.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

21.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het bepaalde in artikel 21.3.1, onder f, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

“het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen”.

De regels van artikel 21.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

21.4 Wijzigingsbevoegdheid

De regels van artikel 21.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 22 Waarde - Archeologie - 3

22.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 22.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

22.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 22.2.1 ("Omgevingsvergunning voor het bouwen") van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

"Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk met een (totale) oppervlakte van meer dan 10.000 m² en dieper dan 50 cm dient de aanvrager een rapport te overleggen dat voldoet aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, waarin de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld."

De regels van artikel 22.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

22.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het bepaalde in artikel 22.3.1, onder f, van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" is vervangen door:

“het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen”.

De regels van artikel 22.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

22.4 Wijzigingsbevoegdheid

De regels van artikel 22.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 23 Waterstaat - Waterkering

23.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 23.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

23.2 Bouwregels

De regels van artikel 23.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

23.3 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 23.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

23.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De regels van artikel 23.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 24 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 25 Algemene bouwregels

25.1 Goothoogte

De regels van artikel 25.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

25.2 Algemene bepaling over het ondergronds bouwen

De regels van artikel 25.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

25.3 Dakkapellen

De regels van artikel 25.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

25.4 Ondergeschikte bouwdelen

De regels van artikel 25.4 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

25.5 Dakterrassen

Er is een artikel 25.5 toegevoegd aan de regels van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer":

Dakterrassen zijn toegestaan, mits:

a. de hoogte van de afscheiding niet meer dan 1,20 m bedraagt, gemeten vanaf de bovenkant van het

plat dak;

b. geen bouwwerken, anders dan onder a bedoeld, op het dakterras worden opgericht.

25.6 Parkeren

Er is een artikel 25.6 toegevoegd aan de regels van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer":

Bebouwing is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota. Het bevoegd gezag kan hiervan door middel van een omgevingsvergunning afwijken indien naar hun oordeel in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid wordt voorzien.

Artikel 26 Algemene aanduidingsregels

26.1 Geluidzone - industrie

De regels van artikel 26.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

26.2 Luchtvaartverkeerzone - lib

De regels van artikel 26.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

26.3 Luchtvaartverkeerzone - 20 ke

De regels van artikel 26.3 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 27 Algemene afwijkingsregels

27.1 Algemeen

De regels van artikel 27.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 28 Algemene wijzigingsregels

28.1 Algemeen

De regels van artikel 28.1 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

28.2 De 'ruimte voor ruimte-regeling'

De regels van artikel 28.2 van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" blijven ongewijzigd van toepassing.

28.3 Parkeren

Er is een artikel 28.3 toegevoegd aan de regels van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer":

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan in die zin te wijzigen dat de bij de regels behorende parkeernota wordt vervangen door een recentere door de gemeenteraad vastgestelde versie ervan.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 29 Overgangsrecht

29.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
29.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
29.3 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan kan het bevoegd gezag ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht afwijken.

Artikel 30 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer, 1e herziening"

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van  
         
........... 2016  
         
         
  De voorzitter,     De griffier,    
  ……….     ………