direct naar inhoud van Artikel 5 Wonen
Plan: Langeraarseweg 161-d, Kern Langeraar
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpLGRseweg161d10-va01

Artikel 5 Wonen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis en/of;
 • b. erven.
5.2 Bouwregels

Op de voor Wonen aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd met in achtneming van de volgende regels.

5.2.1 Algemeen:
 • a. gestapelde woningen zijn niet toegestaan;
 • b. het bij de woning behorende bouwperceel mag voor maximaal 50% worden bebouwd;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 2 meter bedragen.
5.2.2 Binnen het bouwvlak:
 • a. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd met gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' mogen de aangeduide hoogtes niet worden overschreden, met dien verstande dat aan de zijgevels een goothoogte van 6,3 meter is toegestaan over 30% van de desbetreffende zijgevel.

5.2.3 Buiten het bouwvlak:
 • a. buiten het bouwvlak is per woning maximaal 60 m2 bijgebouwen/aan- en uitbouwen en overkappingen toegestaan;
 • b. de goothoogte van aan-, uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer dan 3,5 meter bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 5 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van aangebouwde bijgebouwen 8,3 meter en overkappingen 3 meter mag bedragen.
5.3 Specifieke gebruiksregels

Ten aanzien van het gebruik van de gronden en bouwwerken, gelden de volgende regels:

5.3.1 Beroep- of bedrijf aan huis:

Een woning mag mede worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep aan huis, mits:

 • a. niet meer dan 25% van de vloeroppervlakte van hoofdgebouw, aan-, uitbouwen en bijgebouwen daarvoor wordt aangewend met een maximum van 100 m²;
 • b. het beroep aan huis door de bewoner zelf wordt uitgeoefend;
 • c. het gebruik geen invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaakt;
 • d. er geen detailhandel plaats vindt;
 • e. er geen buitenopslag plaats vindt.

5.4 Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen voor het medegebruik van de woning voor de uitoefening van een bedrijf aan huis, mits:

 • a. uitsluitend bedrijfsactiviteiten worden toegestaan in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende 'Staat van bedrijfsactivteiten aan huis';
 • b. niet meer dan 25% van de vloeroppervlakte van hoofdgebouw, aan-, uitbouwen en bijgebouwen daarvoor wordt aangewend met een maximum van 100 m²;
 • c. het bedrijf aan huis door de bewoner zelf wordt uitgeoefend;
 • d. het gebruik geen invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaakt;
 • e. er geen detailhandel plaats vindt;
 • f. er geen buitenopslag plaats vindt.