direct naar inhoud van Artikel 11 Maatschappelijk
Plan: Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01

Artikel 11 Maatschappelijk

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijk;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' op de verbeelding, een bedrijfswoning; met daarbij behorend:
  • 1. de uitoefening van beroepen aan huis in hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken, met dien verstande dat het oppervlak ten behoeve van die activiteiten maximaal 30% van het vloeroppervlak per woning inclusief de bijbehorende bouwwerken bedraagt, met een maximum van 45m²;
  • 2. mantelzorg, met dien verstande dat het oppervlak ten behoeve van mantelzorg maximaal 75m² van het vloeroppervlak per woning inclusief de bijbehorende bouwwerken bedraagt;
 • c. ter plaatste van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' op de verbeelding, tevens zelfstandige wooneenheden ;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1' op de verbeelding, tevens horeca van categorie 1, conform bijlage 2 Lijst van Horecabedrijven;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - festiviteiten' op de verbeelding, tevens voor maximaal 12 festiviteiten per jaar;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' op de verbeelding, een begraafplaats;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kinderdagverblijf' op de verbeelding, een kinderdagverblijf;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument' op de verbeelding, bevindt zich een rijksmonument;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'zorgboerderij' op de verbeelding, een zorgboerderij;

met de daarbij behorende:

 • j. wateren groenvoorzieningen;
 • k. wegen en paden;
 • l. parkeervoorzieningen;
 • m. voorzieningen van algemeen nut;
 • n. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • o. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen, niet zijnde woningen, gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij het maximum bebouwingspercentage van het desbetreffende bouwvlak door een bouwaanduiding is weergegeven op de verbeelding;
 • c. de maximum goot- en bouwhoogte bedraagt ter plaatse van de bouwaanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' niet meer dan is weergegeven op de verbeelding.

11.2.2 Woningen

Voor het bouwen van (bedrijfs)woningen gelden de volgende regels:

 • a. woningen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij het maximum bebouwingspercentage van het desbetreffende bouwvlak door een bouwaanduiding is weergegeven op de verbeelding;
 • c. de maximum goothoogte bedraagt 6 meter;
 • d. de maximum bouwhoogte bedraagt 10 meter;
 • e. de maximum inhoud van een woning bedraagt 750 m³; Ondergrondse bouwwerken worden niet meegerekend bij het bepalen van de inhoud.
 • f. indien een woning niet in de perceelsgrens wordt gebouwd, moet de afstand tot de perceelsgrens minimaal 1 meter bedragen;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' op de verbeelding, mag het aantal woningen niet meer bedragen dan is aangegeven.

11.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, met uitzondering van overkappingen, gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het achtererfgebied toegestaan;
 • b. de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt per hoofdgebouw:

Oppervlakte bouwpercelen   Maximale gezamenlijke oppervlakte bijbehorende bouwwerken  
tot en met 500 m²   50 m², mits het bouwperceel, gelegen buiten het bouwvlak, voor niet meer dan 50% is dan wel wordt bebouwd.  
meer dan 500 m²   80 m², mits het bouwperceel, gelegen buiten het bouwvlak, voor niet meer dan 50% is dan wel wordt bebouwd  
 • c. de maximum goothoogte bedraagt 3 meter;
 • d. de maximum bouwhoogte bedraagt 5,5 meter;
 • e. de maximum diepte van erkers bedraagt 1,5 meter;
 • f. indien bijbehorende bouwwerken niet in de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd, dient de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 1 meter te bedragen;
 • g. aan de zijde(n) waar een bijbehorend bouwwerk niet aan een ander gebouwd wordt aangebouwd, dient de afstand tussen de gebouwen minimaal 1 meter te bedragen.

11.2.4 Overkappingen

Voor het bouwen van overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. overkappingen zijn binnen het gehele bouwperceel toegestaan;
 • b. de maximum bouwhoogte bedraagt 3 meter;
 • c. de bebouwde oppervlakte mag niet meer dan 20 m² bedragen, mits het bouwperceel gelegen buiten het bouwvlak voor niet meer dan 50% is dan wel wordt bebouwd.

11.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd binnen het bouwperceel;
 • b. de maximale bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2 meter voor zover gelegen achter de voorgevelrooilijn;
 • c. de maximale bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt maximaal 1 meter voor zover gelegen vóór de voorgevelrooilijn,
 • d. de maximale bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt 8 meter. Per bouwperceel is maximaal 1 vlaggenmast toegestaan;
 • e. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter;
 • f. het maximale bebouwingspercentage bedraagt 50% berekend over het bouwperceel voorzover gelegen buiten het bouwvlak;
 • g. de maximale bouwhoogte van beschoeiing, daaronder begrepen golfbrekers, bedraagt 1 meter, gemeten vanaf de waterlijn.

11.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

11.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 11.2.4 onder b, ten behoeve van een groter maximaal gezamenlijk oppervlak aan bijbehorende bouwwerken, tot 80 m², voor bouwpercelen met een oppervlakte tot en met 500 m², met dien verstande dat:

 • a. de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving gewaarborgd moet zijn;
 • c. de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid gewaarborgd moet zijn;
 • d. de sociale veiligheid gewaarborg moet zijn;
 • e. de brandveiligheid en rampenbestrijding gewaarborgd moet zijn.

11.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. seksinrichtingen;
 • d. prostitutie;
 • e. coffeeshop, growshop, smartshop of daarmee vergelijkbaar bedrijf;
 • f. opslag en verkoop van (consumenten)vuurwerk;
 • g. bewoning van vrijstaande bijbehorende bouwwerken, met uitzondering van mantelzorg