direct naar inhoud van Artikel 13 Sport
Plan: Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01

Artikel 13 Sport

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van sportactiviteiten, al dan niet in combinatie met ondersteunende horeca van ten hoogste categorie 1, conform bijlage 2 Lijst van Horecabedrijven;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'zwembad' op de verbeelding, een zwembad;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - festiviteiten' op de verbeelding, tevens voor maximaal 12 festiviteiten per jaar;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - zomerkamp' op de verbeelding, tevens voor het houden van zomerkampen in de maanden juni, juli en augustus;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - fysiotherapie' op de verbeelding, tevens een fysiotherapie;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' op de verbeelding, een zenden/of ontvangstinstallatie;

met daarbij behorende:

 • g. wateren groenvoorzieningen;
 • h. wegen en paden;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. voorzieningen van algemeen nut;
 • k. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • l. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij het maximum bebouwingspercentage van het desbetreffende bouwvlak door een bouwaanduiding is weergegeven op de verbeelding;
 • c. de maximum goot- en bouwhoogte bedraagt ter plaatse van de bouwaanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' niet meer dan is weergegeven op de verbeelding;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder a t/m c zijn buiten het bouwvlak gebouwen in de zin van bergingen, tribunes en sanitaire voorzieningen toegestaan ten dienste van de sportactiviteiten, met dien verstande dat:
  • 1. voor bergingen een maximale gezamenlijke oppervlakte van 50 m2 per sportterrein geldt;
  • 2. voor tribunes en sanitaire gebouwen een maximale gezamenlijke oppervlakte van 350 m2 geldt per sportterrein;
  • 3. de hoogte van bergingen niet meer dan 3 m mag bedragen;
  • 4. de hoogte van tribunes en sanitaire gebouwen niet meer mag bedragen dan 4,5 m.

13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2 meter voor zover gelegen achter de voorgevelrooilijn;
 • b. de maximale bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt maximaal 1 meter voor zover gelegen vóór de voorgevelrooilijn,
 • c. de maximale bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt 8 meter. Per bouwperceel is maximaal 1 vlaggenmast toegestaan;
 • d. de maximale hoogte van lichtmasten en ballenvangers bedraagt 12 meter;
 • e. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter, met uitzondering van een zend-/ontvangsinstallatie, waarvan de maximale bouwhoogte op de verbeelding is aangegeven.
 • f. het maximale bebouwingspercentage bedraagt 50% berekend over het bouwperceel voorzover gelegen buiten het bouwvlak;
 • g. de maximale bouwhoogte van beschoeiing, daaronder begrepen golfbrekers, bedraagt 1 meter, gemeten vanaf de waterlijn.

13.2.3 Overkappingen
 • a. overkappingen zijn binnen het gehele bouwperceel toegestaan;
 • b. de maximum bouwhoogte bedraagt 3 meter;
 • c. de bebouwde oppervlakte mag niet meer dan 20m² bedragen, mits het bouwperceel gelegen buiten het bouwvlak voor niet meer dan 50% is dan wel wordt bebouwd.

 

13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

13.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. seksinrichtingen;
 • d. prostitutie;
 • e. coffeeshop, growshop, smartshop of daarmee vergelijkbaar bedrijf;