direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01

Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen met een functie voor verkeer en verblijf;
 • b. groenvoorzieningen en langzaam verkeersroutes;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. waterpartijen en watergangen;
 • e. voorzieningen van algemeen nut;
 • f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • g. speelterreinen;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' op de verbeelding, tevens voor evenementen;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'garage' op de verbeelding, garages;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - onderdoorgang' op de verbeelding, een onderdoorgang ten behoeve van een aangrenzende ondergrondse parkeergarage;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'tunnel' op de verbeelding, een tunnel voor langzaam verkeer;
 • l. ambulante handel;
 • m. ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' op de verbeelding, een zend- en/of ontvangstinstallatie;
 • n. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte per gebouw bedraagt 3 meter;
 • b. de maximale oppervlakte per gebouw bedraagt 15 m²

16.2.2 Gebouwen ten behoeve van garages

Voor het bouwen van garages gelden de volgende regels:

 • a. garages zijn uitsluitend toegestaan binnen het aanduidingsvlak;
 • b. de maximale bouwhoogte van garages bedraagt 3 meter.

16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt 2 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van lichtmasten bedraagt 8 meter;
 • c. in uitzondering op het bepaalde sub b bedraagt de maximale bouwhoogte van lichtmasten op het Reghthuysplein 15 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van beschoeiing, daaronder begrepen golfbrekers, bedraagt 1 meter, gemeten vanaf de waterlijn.
 • e. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter, met uitzondering van een zend-/ontvangsinstallatie, waarvan de maximale bouwhoogte op de verbeelding is aangegeven;

16.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

16.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. bedrijfsmatige opslag van goederen in en detailhandel vanuit garages;
 • d. seksinrichting;
 • e. prostitutie;
 • f. opslag en verkoop van (consumenten)vuurwerk;
 • g. een coffeeshop, growshop, smartshop of daarmee vergelijkbaar bedrijf.