direct naar inhoud van Artikel 6 Centrum
Plan: Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01

Artikel 6 Centrum

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
 • b. dienstverlening;
 • c. maatschappelijk;
 • d. wonen op de verdieping dan wel op de begane grond indien dit gebruik aanwezig is ten tijde van tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan met daarbij behorend:
  • 1. de uitoefening van beroepen aan huis in hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken, met dien verstande dat het oppervlak ten behoeve van die activiteiten maximaal 30% van het vloeroppervlak per woning inclusief de bijbehorende bouwwerken bedraagt, met een maximum van 45 m²;
  • 2. mantelzorg, met dien verstande dat het oppervlak ten behoeve van mantelzorg maximaal 75 m² van het vloeroppervlak per woning inclusief de bijbehorende bouwwerken bedraagt;
 • e. horeca tot en met horecacategorie 2, conform bijlage 2 Lijst van Horecabedrijven, uitsluitend op de begane grond met uitzondering van hotels, die ook op de verdieping mogelijk zijn;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 2' op de verbeelding, zijn alle vormen van horeca behorend tot horecategorie 1 en 2 ook op de verdieping toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'horeca uitgesloten' op de verbeelding, is geen horeca toegestaan;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' op de verbeelding, een ondergrondse parkeergarage;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument' op de verbeelding, bevindt zich een rijksmonument;
 • j. ter plaatste van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 3' op de verbeelding, zijn alle vormen van horeca tot en met horecacategorie 3, conform bijlage 2 Lijst van Horecabedrijven toegestaan, uitsluitend op de begane grond.

met de daarbij horende:

 • k. wateren groenvoorzieningen;
 • l. wegen en paden;
 • m. (overige) parkeervoorzieningen;
 • n. voorzieningen van algemeen nut;
 • o. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • p. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen, niet zijnde woningen, gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij het maximum bebouwingspercentage van het desbetreffende bouwvlak door een bouwaanduiding is weergegeven op de verbeelding;
 • c. de maximum goot- en bouwhoogte bedraagt ter plaatse van de bouwaanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' niet meer dan is weergegeven op de verbeelding;
 • d. de voorgevel van een gebouw dient in de voorste bouwgrens te worden gebouwd.

6.2.2 Woningen

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:

 • a. woningen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij het maximum bebouwingspercentage van het desbetreffende bouwvlak door een bouwaanduiding is weergegeven op de verbeelding;
 • c. de maximum goothoogte bedraagt 6 meter;
 • d. de maximum bouwhoogte bedraagt 10 meter;
 • e. de maximum inhoud van een woning bedraagt 750 m³. Ondergrondse bouwwerken worden niet meegerekend bij het bepalen van de inhoud.
 • f. indien een woning niet in de perceelsgrens wordt gebouwd, moet de afstand tot de perceelsgrens minimaal 1 meter bedragen.
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' op de verbeelding, mag het aantal woningen niet meer bedragen dan is aangegeven;

6.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, met uitzondering van overkappingen, gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken zijn binnen het binnen het bouwvlak en het achtererfgebied toegestaan;
 • b. de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt per hoofdgebouw:

Oppervlakte bouwpercelen   Maximale gezamenlijke oppervlakte bijbehorende bouwwerken  
tot en met 500 m²   50 m², mits het bouwperceel, gelegen buiten het bouwvlak, voor niet meer dan 50% is dan wel wordt bebouwd  
meer dan 500 m²   80 m², mits het bouwperceel, gelegen buiten het bouwvlak, voor niet meer dan 50% is dan wel wordt bebouwd  
 • c. de maximum goothoogte bedraagt 3 meter;
 • d. de maximum bouwhoogte bedraagt 5,5 meter;
 • e. de maximum diepte van erkers bedraagt 1,5 meter;
 • f. indien bijbehorende bouwwerken niet in de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd, dient de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 1 meter te bedragen;
 • g. aan de zijde(n) waar een bijbehorend bouwwerk niet aan een ander gebouwd wordt aangebouwd, dient de afstand tussen de gebouwen minimaal 1 meter te bedragen;
 • h. in afwijking van het gestelde in 6.2.3 onder c en d is, uitsluitend ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - extra bouwlaag' op de verbeelding, een extra bouwlaag toegestaan.

6.2.4 Overkappingen

Voor het bouwen van overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. overkappingen zijn binnen het gehele bouwperceel toegestaan;
 • b. de maximum bouwhoogte bedraagt 3 meter;
 • c. de bebouwde oppervlakte mag niet meer dan 20 m² bedragen, mits het bouwperceel gelegen buiten het bouwvlak voor niet meer dan 50% is dan wel wordt bebouwd.

6.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd binnen het bouwperceel;
 • b. de maximale bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2 meter voor zover gelegen achter de voorgevelrooilijn;
 • c. de maximale bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt maximaal 1 meter voor zover gelegen vóór de voorgevelrooilijn,
 • d. de maximale bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt 8 meter. Per bouwperceel is maximaal 1 vlaggenmast toegestaan;
 • e. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter;
 • f. het maximale bebouwingspercentage bedraagt 50% berekend over het bouwperceel voorzover gelegen buiten het bouwvlak;
 • g. de maximale bouwhoogte van beschoeiing, daaronder begrepen golfbrekers, bedraagt 1 meter, gemeten vanaf de waterlijn.

6.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

6.4 Afwijken van de bouwregels
6.4.1 Bijbehorende bouwwerken

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.2.3 onder b, ten behoeve van een groter maximaal gezamenlijk oppervlak aan bijbehorende bouwwerken, tot 80 m², voor bouwpercelen met een oppervlakte tot en met 500 m², met dien verstande dat:

 • a. de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving gewaarborgd moet zijn;
 • c. de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid gewaarborgd moet zijn;
 • d. de sociale veiligheid gewaarborgd moet zijn;
 • e. de brandveiligheid en rampenbestrijding gewaarborgd moet zijn.

6.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. seksinrichting;
 • d. prostitutie;
 • e. bewoning van vrijstaande bijbehorende bouwwerken, met uitzondering van mantelzorg;
 • f. horeca, overeenkomstig de categorieën als genoemd in 6.1 onder g, voor zover deze niet is gevestigd op de begane grond, met uitzondering van hotels en het bepaalde in 6.1 onder h;
 • g. detailhandel, voor zover deze niet is gevestigd op de begane grond;
 • h. opslag en verkoop van (consumenten)vuurwerk;
 • i. coffeeshop en smartshop/growshop.

6.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.1 onder d, ten behoeve van nieuwe woningen op de verdieping, met dien verstande dat:

 • a. dit passend is binnen het gemeentelijke woningbouwprogramma;
 • b. door middel van specifiek onderzoek dient te worden aangetoond, dat voldaan wordt aan de relevante (milieuhygiënische) weten regelgeving;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
 • d. de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving gewaarborgd moet zijn;
 • e. de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid gewaarborgd moet zijn;
 • f. de brandveiligheid en rampenbestrijding gewaarborgd moet zijn.

6.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de in 6.1 onder j genoemde horecacategorie te verlagen indien en voorzover het gebruik als aangegeven voor de duur van ten minste 2 jaar aaneengesloten is onderbroken