direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de aanleg en instandhouding van groenvoorzieningen;
 • b. dierenweiden, waaronder een hertenkamp;
 • c. wandelen fietspaden;
 • d. speelplaatsen;
 • e. waterlopen en waterpartijen;
 • f. voorzieningen van algemeen nut;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • h. parkeervoorzieningen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - bergbezinkbassin' op de verbeelding, geen parkeervoorzieningen zijn toegestaan;
 • i. uitwegen voor aangrenzende bouwpercelen;
 • j. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming;
 • k. onder andere ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - bergbezinkbassin' op de verbeelding, een bergbezinkbassin.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte per gebouw bedraagt maximaal 3 meter;
 • b. het oppervlak per gebouw bedraagt maximaal 15 m².

8.2.2 Gebouwen ten behoeve van dierenweiden / hertenkamp

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van dierenweiden / hertenkamp gelden de volgende regels: de totale oppervlakte van dierenverblijven en dienstgebouwen mag niet meer bedragen dan 150 m² en de hoogte niet meer dan 3 meter.

8.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte, met uitzondering van verlichtingsarmaturen, bedraagt maximaal 3 meter;
 • b. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen bedraagt maximaal 8 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van beschoeiing, daaronder begrepen golfbrekers, bedraagt 1 meter, gemeten vanaf de waterlijn.

8.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. seksinrichting;
 • d. prostitutie.
 • e. een coffeeshop, growshop, smartshop of daarmee vergelijkbaar bedrijf