direct naar inhoud van 2.3 Toekomstige ontwikkelingen
Plan: Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01

2.3 Toekomstige ontwikkelingen

Het bestemmingsplan 'Kern Nieuwkoop' is hoofdzakelijk conserverend van aard. Er vindt een aantal kleine ontwikkelingen en één grote ontwikkeling plaats (in Buytewech-Oost). De volgende ontwikkelingen vinden plaats binnen het plangebied. Deze worden door middel van het bestemmingsplan 'Kern Nieuwkoop' juridisch planologisch al of niet via een wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt.

2.3.1 Rechtstreeks bestemd en Goede Ruimtelijke Onderbouwing

Onder meer naar aanleiding van verschillende inspraakreacties wordt er een aantal nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt met het voorliggende bestemmingsplan. Aan de verschillende initiatiefnemers is gevraagd een Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) aan te leveren. In deze GRO moet worden ingegaan op de haalbaarheid van de ontwikkeling in relatie tot beleid, milieu en waardenaspecten. De verschillende GRO's zijn als bijlage bij deze toelichting gevoegd. Waar relevant wordt verwezen naar de bijlagen. De GRO's zijn door de verschillende vakafdelingen van de gemeente getoetst en akkoord bevonden. Alleen de GRO's, die akkoord bevonden zijn, zijn rechtstreeks mogelijk gemaakt in dit bestemmingsplan 'Kern Nieuwkoop'. Voor de ontwikkelingen die hieronder worden opgesomd zijn de GRO's als bijlage toegevoegd. Per ontwikkeling staat aangegeven in welke bijlage de GRO is opgenomen.

Dorpsstraat 63

Op deze locatie worden 4 halfvrijstaande (twee-onder-één-kappers) of vier geschakelde woningen gerealiseerd. In beide gevallen komt er ook een gebouw met drie startersappartementen in het lint (zie bijlage 3). Ook deze ontwikkeling heeft de bestemming 'Woongebied' gekregen.


Nieuwveenseweg 29

De bestemming is gewijzigd, zodanig dat er een woonbestemming geldt. Ook is er een aanduiding 'caravanstalling' opgenomen (zie bijlage 4).


Nieuwveenseweg 39a

Aan de Nieuwveenseweg 39a bevindt zich een tennishal. De eigenaren hebben verzocht deze positief te bestemmen. Besloten is om de bestemming 'Sport' toe te kennen, omdat het hoofdgebruik van het perceel bestaat uit sportactiviteiten. Ook wordt een fysiotherapiepraktijk mogelijk gemaakt en het organiseren van festiviteiten. Verder mogen in de zomermaanden tennisen vakantiekampen op het perceel georganiseerd worden (zie bijlage 5).


2.3.2 Overig rechtstreeks bestemde ontwikkelingen

De onderstaande ontwikkelingen zijn eveneens rechtstreeks bestemd.


Nieuwveenseweg 7

Op de locatie naast de Nieuwveenseweg 7 wordt de mogelijkheid geboden een kantoorpand te realiseren. Ten behoeve van deze locatie is de bestemming 'Kantoor' in het bestemmingsplan opgenomen.


Buytewech-Oost

Op de locatie Buytewech-Oost wordt door de gemeente een nieuwe woningbouwlocatie ontwikkeld. De locatie is één van de laatste uitleggebieden binnen de kern Nieuwkoop. De ontwikkeling wordt juridisch planologisch vastgelegd in het bestemmingsplan 'Kern Nieuwkoop'1 .


Het gebied ligt ten noorden van de provinciale weg N231 en sluit aan op de bestaande woonwijk Buytewech. Ten noorden sluit het projectgebied aan op het bestaande park Buytewech en aan de zuidzijde op de bestaande sportvelden. Aan de oostzijde sluit het gebied aan op de achterzijde van de lintbebouwing van de Nieuwveenseweg. Het bestaande Buytewech vormt de westelijke grens.


Figuur 2 geeft de mogelijke invulling van Buytewech-Oost weer. In het midden staat een al gerealiseerd scholencomplex. Rondom de school kunnen woningen worden gerealiseerd. De gronden hebben hier de globale bestemming 'Woongebied' gekregen, zodat de daadwerkelijke invulling (o.a. afhankelijk van de markt) in een later stadium kan worden bepaald.


afbeelding "i_NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01_0003.jpg"

Figuur 2. Stedenbouwkundig plan Buytewech Oost


Ashram college schoolgebouw Lindelaan 2

Het Ashram college is voornemens het schoolgebouw dat aan de Lindelaan ligt, uit te breiden met een extra bouwlaag. In het bestemmingsplan Kern Nieuwkoop 1999 zijn geen hoogtematen opgenomen, noch op de plankaart noch in de regels. In figuur 3 is de uitsnede van de plankaart van het bestemmingsplan Kern Nieuwkoop 1999 weergegeven.


De extra bouwlaag vindt plaats boven het bestaande bouwvolume waar nu de bibliotheek is gevestigd. Dit betekent dat de bouwhoogte op de plek van die locatie op 9 meter wordt vastgelegd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01_0004.jpg"

Figuur 3. Ashram college

Nieuwveenseweg 25b

Het perceel Nieuwveenseweg 25b heeft een agrarische bestemming. Op dit perceel wil de eigenaar 2 woningen realiseren. Voor deze ontwikkeling is ook een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Onder voorwaarden kan de locatie worden gewijzigd zodat er 2 woningen kunnen worden gebouwd.

2.3.3 Ontwikkelingen mogelijk gemaakt via een wijzigingsbevoegdheid

Een aantal ontwikkelingen wordt mogelijk gemaakt met een wijzigingsbevoegdheid.


Dorpsstraat 15/17

Deze ontwikkeling betreft de realisatie van één vrijstaande woning in het lint met daarachter twee vrijstaande woningen (zie bijlage 2). Voor deze ontwikkeling is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Hiermee kan de locatie, onder voorwaarden, worden gewijzigd.

Dorpsstraat tussen 102 - 110

De eigenaren van het perceel willen hier woningen realiseren. Voor deze ontwikkeling is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Hiermee kan de locatie, onder voorwaarden, worden gewijzigd. In dat geval kunnen er 4 woningen op het perceel worden gerealiseerd.


Zuideinde 123/139

Deze ontwikkeling gaat over het omzetten van een bedrijfsperceel naar een woonbestemming. Voor deze ontwikkeling is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

Zuideinde 91/93

Op dit perceel is het voornemen twee woningen te realiseren. Door de perceelseigenaren is geen GRO aangeleverd, daarnaast zijn de plannen nog niet voldoende uitgekristalliseerd. Het mogelijk maken van de ontwikkeling kan plaats vinden door gebruik te maken van een wijzigingsbevoegdheid.