direct naar inhoud van 3.3 Beschrijving per bestemming
Plan: Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01

3.3 Beschrijving per bestemming

3.3.1 Agrarisch (artikel 3)

Voor de aanwezige agrarische gronden en bedrijven is de bestemming Agrarisch opgenomen. Deze zijn bedoeld voor landen tuinbouw op open grond. Op de verbeelding is een aantal aanduidingen opgenomen. Op de plek van die aanduidingen zijn bepaalde afwijkende functies mogelijk.

In de bouwregels zijn regels opgenomen over het bebouwingspercentage, hoogten, e.d. Het op de verbeelding opgenomen bouwvlak mag (onder voorwaarden) volledig worden bebouwd, tenzij er een bebouwingspercentage is aangeduid. In dat geval geldt dat percentage als maximaal te bebouwen oppervlak binnen het bouwvlak.

Voor alle woningen gelden zoveel mogelijk dezelfde regels. Dus ook voor de bedrijfswoningen binnen deze bestemming.

Mocht een agrarisch bedrijf zijn deuren sluiten, dan hebben Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid de bestemming te wijzigen in 'Wonen' en 'Tuin'.

3.3.2 Bedrijf (artikel 4)

De bestaande bedrijven in de kern (dus niet die op het bedrijventerrein) op percelen zonder woning zijn bestemd als Bedrijf (tenzij een aanduiding bedrijfswoning op de verbeelding is opgenomen). Binnen de bestemming zijn bedrijven, vermeld in de categorieën 1 tot en met 2 van de Lijst van bedrijven, toegestaan. Hiernaast zijn op de plek van de aanduidingen op de verbeelding bedrijven uit de milieucategorieën 3.1 en 3.2 toegestaan. Verder zijn er ter plaatse van de aanduidingen op de verbeelding een verkooppunt voor motorbrandstoffen en een kunststof en metaalverwerkend bedrijf toegestaan. Tenslotte mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - rietsnijden' en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - baggerbedrijf' uitsluitend een rietsnijdersbedrijf c.q. een baggerbedrijf gevestigd zijn. Gelet op de specifieke ligging van deze terreinen zijn andere bedrijfsactiviteiten hier niet toegestaan. Wat betreft webwinkels wordt verwezen naar paragraaf 2.3.2.

Om te voorkomen dat de bedrijvenlijst al te star gaat werken, is in de regels een afwijking van het bestemmingsplan opgenomen voor bedrijven uit naast hogere categorieën dan die direct zijn toegelaten. Voorwaarde is dat de bedrijven wat milieu-uitstraling betreft zijn gelijk te stellen met de direct toegelaten bedrijven. Bedrijven die vallen onder het Bevi worden binnen deze bestemming expliciet uitgesloten.

In de bouwregels zijn regels opgenomen over het bebouwingspercentage, hoogten, e.d. Het op de verbeelding opgenomen bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij er een bebouwingspercentage is aangeduid. In dat geval geldt dat percentage als maximaal te bebouwen oppervlak binnen het bouwvlak.

Voor alle woningen gelden zoveel mogelijk dezelfde regels. Dus ook voor de bedrijfswoningen binnen deze bestemming.

3.3.3 Bedrijventerrein (artikel 5)

Het bestaande bedrijventerrein 'De Olm' aan de noordzijde van Nieuwkoop is bestemd als 'Bedrijventerrein'. Binnen deze bestemming zijn bedrijven, vermeld in de categorieën 1 tot en met 4.1 van de Lijst van bedrijven, toegestaan. Op de verbeelding wordt door middel van aanduidingen aangegeven welke categorieën van bedrijvigheid waar op het terrein mogen worden gerealiseerd. De toegestane categorieën zijn dusdanig op de verbeelding opgenomen dat in verband met de nabij gelegen woningen de milieuwetgeving voor bedrijfswoningen in acht is genomen. De bestaande bedrijfswoningen zijn met een aanduiding opgenomen op de verbeelding. Op het terrein kunnen ook kantoren (geen zelfstandige kantoren) worden gerealiseerd met een maximum van 50% van het bedrijfsvloeroppervlak, met een maximum van 2.000 m² per bedrijf.

Om te voorkomen dat de bedrijvenlijst al te star gaat werken, is in de regels een afwijking van het bestemmingsplan opgenomen voor bedrijven uit naast hogere categorieën dan die direct zijn toegelaten. Voorwaarde is dat de bedrijven wat milieu-uitstraling betreft zijn gelijk te stellen met de direct toegelaten bedrijven en passen binnen het gemeentelijke externe veiligheidsbeleid. Er is een aantal aanduidingen op de verbeelding opgenomen waar een bepaalde functie kan worden gerealiseerd welk normaliter niet op een bedrijventerrein thuis hoort.

Er is ook een aantal aanduidingen opgenomen die perifere detailhandel rechtstreeks toestaan (onder voorwaarden). Verder zijn enkele andere specifieke bedrijven en functies aangeduid. Wat betreft webwinkels wordt verwezen naar paragraaf 2.3.2.

In de bouwregels zijn regels opgenomen over de afstanden tot perceelsgrenzen, het bebouwingspercentage, hoogten e.d.

3.3.4 Centrum (artikel 6)

De bestemming 'Centrum' omvat het winkelconcentratiegebied. Hier zijn de activiteiten detailhandel, dienstverlening, maatschappelijk, wonen, horecavoorzieningen categorie 1 en 2, maatschappelijke voorzieningen (op de plek van de aanduiding) mogelijk.

Wat betreft het wonen geldt het volgende. Bestaande grondgebonden woningen zijn met een aanduiding aangegeven op de verbeelding. Deze zijn rechtstreeks mogelijk. Er zijn ook woningen op de verdieping dan wel op de begane grond gekoppeld aan een andere functie in hetzelfde gebouw. Deze woningen zijn toegestaan, voorzover ze aanwezig zijn ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan. Extra woningen op de begane grond zijn niet gewenst binnen de bestemming 'Centrum'. Hier dient de detailhandelsfunctie centraal te staan samen met andere bezoekersaantrekkende functies. Een aaneengesloten winkelfront is het meest optimaal voor het functioneren van het winkelapparaat. Wel zijn extra woningen via een afwijkingsbevoegdheid mogelijk op de verdieping. Deze dienen o.a. te voldoen aan het gemeentelijke woningbouwprogramma.

Een uitzondering op het bovenstaande betreft de nieuwbouw aan het Reghthuysplein van appartementen op de verdieping en (voor een deel op de begane grond), die momenteel plaatsvindt conform het bouwplan. De regels maken hier maximaal 12 wooneenheden toe.

In de bouwregels zijn regels opgenomen over het bebouwingspercentage, hoogten, e.d. Het op de verbeelding opgenomen bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij er een bebouwingspercentage is aangeduid. In dat geval geldt dat percentage als maximaal te bebouwen oppervlak binnen het bouwvlak.

3.3.5 Gemengd (artikel 7)

De bestemming 'Gemengd' is een gemengd gebied waarin de activiteiten detailhandel (op de plek van de aanduiding op de verbeelding), dienstverlening, kantoren, maatschappelijk (op de plek van de aanduiding op de verbeelding), bedrijven categorie 1 en 2 (op de plek van de aanduiding op de verbeelding), horecavoorzieningen categorie 1 en 2 (op de plek van de aanduiding op de verbeelding) mogelijk zijn.

Wat betreft het wonen geldt het volgende. Bestaande grondgebonden woningen zijn met een aanduiding aangegeven op de verbeelding. Deze zijn rechtstreeks mogelijk. Er zijn ook woningen op de verdieping dan wel op de begane grond gekoppeld aan een andere functie in hetzelfde gebouw. Deze woningen zijn toegestaan, voorzover ze aanwezig zijn ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan. Extra woningen op de begane grond (het gaat hier immers niet om het winkelconcentratiegebied) en op de verdieping zijn via een afwijkingsbevoegdheid mogelijk. Wel moet o.a. voldaan worden aan het gemeentelijke woningbouwprogramma.

In de bouwregels zijn regels opgenomen over het bebouwingspercentage, hoogten, e.d. Het op de verbeelding opgenomen bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij er een bebouwingspercentage is aangeduid. In dat geval geldt dat percentage als maximaal te bebouwen oppervlak binnen het bouwvlak.

3.3.6 Groen (artikel 8)

Ter bescherming en behoud van het openbaar groen wordt het aanwezige groen bestemd als 'Groen'. Binnen de bestemming is het mogelijk om zaken als speelplaatsen, waterlopen, parkeerplaatsen en dierenweides (waaronder een hertenkamp) en een openbaar parkje te realiseren.

Binnen de bestemming mag er niet worden gebouwd behoudens voorzieningen voor algemeen nut, voor dierenweides/hertenkamp en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.3.7 Horeca (artikel 9)

De in het plangebied aanwezige horeca t/m horecacategorie 2 wordt als zodanig bestemd, (tenzij deze in de bestemmingen 'Centrum' of 'Gemengd' vallen). Dit betekent dat er horeca kan worden gerealiseerd in de vorm van een automatiek, restaurant strekkend tot een café en zalenverhuur.

In de bouwregels zijn regels opgenomen over het bouwvlak, hoogten, e.d. Het op de verbeelding opgenomen bouwvlak mag volledig worden bebouwd. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing

3.3.8 Kantoor (artikel 10)

Binnen de bestemming 'Kantoor' zijn naast kantoren dienstverlenende activiteiten toegestaan. In de bouwregels zijn regels opgenomen over het bouwvlak, hoogten, e.d. Het op de verbeelding opgenomen bouwvlak mag volledig worden bebouwd. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing

3.3.9 Maatschappelijk (artikel 11)

De (veelal) grotere maatschappelijke voorzieningen zijn bestemd tot 'Maatschappelijk'. Het gaat hierbij onder andere om scholen en kerken.

Binnen de bestemming zijn activiteiten op het gebied van maatschappelijke voorzieningen toegestaan. Onder maatschappelijke voorzieningen worden verstaan functies als een begraafplaats, bibliotheken, verenigingsleven en zorginstellingen. In de begrippenlijst behorende bij de regels is een uitputtende lijst opgenomen. Ter plaatse van de desbetreffende aanduiding is een zorgboerderij toegestaan.

In de bouwregels zijn regels opgenomen over het bebouwingspercentage, hoogten, e.d. Het op de verbeelding opgenomen bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij er een bebouwingspercentage is aangeduid. In dat geval geldt dat percentage als maximaal te bebouwen oppervlak binnen het bouwvlak

3.3.10 Recreatie (artikel 12)

Binnen het plangebied ligt een aantal recreatieve functies. Deze betreffen onder andere speelterreinen, dierenweiden en lig- en zonneweiden. Aan deze gronden is de bestemming 'Recreatie' toegekend. Ook is er een aantal recreatieve functies gevestigd welke zijn aangeduid. Het gaat hier om een jachthaven, een botenberging, kampeerterrein, werf, volkstuinen, een heemtuin en recreatiewoningen.

Daarnaast zijn steigers toegestaan en ook bijbehorende bouwwerken bij woonschepen. De woonschepen zelf hebben de bestemming ' Wonen - Woonschepenligplaats'.

In de bouwregels zijn regels opgenomen over hoogten en dergelijke. Het op de verbeelding opgenomen bouwvlak mag volledig worden bebouwd. Voor een aantal specifieke situaties zijn regels opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om gebouwen voor een kampeerterrein, volkstuinen en woonschepen.

3.3.11 Sport (artikel 13)

De in het plangebied aanwezige sportvoorzieningen hebben de bestemming 'Sport'. Binnen de bestemming kunnen gebouwen worden gerealiseerd voor het uitoefenen van sportactiviteiten. Andere voorzieningen die ten dienste staan van de bestemming zijn eveneens mogelijk. Op de verbeelding is een aanduiding opgenomen 'vis-sportbedrijf'. Op de plek van de aanduiding zijn de gronden bestemd voor een vissportbedrijf met ondersteunende horeca.

In de bouwregels zijn regels opgenomen over hoogten en dergelijke.

3.3.12 Tuin (artikel 14)

De gronden die de bestemming 'Tuin' hebben, behoren bij de aangrenzend gelegen hoofdgebouwen. Op of in de gronden mogen geen gebouwen worden gerealiseerd met uitzondering van bijbehorende bouwwerken binnen de aanduiding 'bijgebouwen'. Ook zijn er bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan. In de regels behorende bij de bestemming zijn de maatvoeringen voor deze bouwwerken opgenomen.

3.3.13 Verkeer (artikel 15)

In de bestemmingsregeling wordt het onderscheid gemaakt tussen hoofdwegen (bestemming 'Verkeer') en verblijfsgebieden (bestemming 'Verkeer Verblijfsgebied'). Veelal zijn de wegen met een 50 km/h-regime of meer bestemd tot 'Verkeer'. De bestemming 'Verkeer' is ruim van opzet, zodat aanpassingen in de wegprofielen mogelijk zijn zonder aanpassing van het bestemmingsplan.

3.3.14 Verkeer - Verblijfsgebied (artikel 16)

In de bestemmingsregeling wordt het onderscheid gemaakt tussen hoofdwegen (bestemming 'Verkeer') en verblijfsgebieden (bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied'). Veelal zijn de wegen met een 30 km/h-regime bestemd tot 'Verkeer - Verblijfsgebied'. De bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' is ruim van opzet, zodat aanpassingen in de wegprofielen mogelijk zijn zonder aanpassing van het bestemmingsplan.
Ook is er een aanduiding 'garage' op de verbeelding opgenomen. Op die plek zijn de gronden bestemd voor garages.

3.3.15 Water (artikel 17)

Het in het plangebied aanwezige water wordt als zodanig bestemd. Binnen de bestemming 'Water' is het niet toegestaan om te bouwen, behoudens bouwwerken, geen gebouwen zijnde en botenhuizen. Ter plaatse van de aanduiding 'Laad- en losplaats' mag geladen en gelost worden voor het naastgelegen rietsnijdersbedrijf en een baggerbedrijf.

De bouw van steigers en botenhuizen is begrensd. Zo zijn botenhuizen alleen toegestaan grenzend aan de bestemming Wonen of Tuin en mogen ze alleen worden gebouwd aan de achterzijde van het bouwperceel en niet in en boven sloten tussen de bouwpercelen in om zo het vrije uitzicht via deze sloten naar de plas veilig te stellen.

De bestemming 'Water' ligt ook aan de plaszijde tussen de bouwpercelen en de bestemming 'Water-Plassengebied'. Deze gronden maken deel uit van de ecologische hoofdstructuur zoals vastgelegd in de provinciale verordening. Hier staat de natuur en het landschap voorop. Dit is ook geregeld in artikel 17.1 sub b. Echter naar de mening van het gemeentebestuur zijn hier wel steigers en botenhuizen toegestaan van eigenaars van aangrenzende percelen. Daarom hebben deze gronden de bestemming 'Water' gekregen.

Het uitvoeren van werkzaamheden binnen de gronden met de bestemming 'Water' is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning. Onder dergelijke werkzaamheden vallen onder andere heiwerkzaamheden en het aanleggen van kabels en leidingen.

3.3.16 Water - Plassengebied (artikel 18)

De gronden met de bestemming 'Water - Plassengebied' zijn bestemd voor natuurwaarden. Om de gronden te beschermen zijn geen gebouwen toegestaan. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn regels in het bestemmingsplan opgenomen.

Op een aantal plaatsen liggen woonschepen die grenzen aan deze bestemming. Voor deze woonschepen is maximaal één bijbehorend bouwwerk toegestaan met een maximale hoogte van 3 meter.

3.3.17 Water - Woonschepenligplaats (artikel 19)

In het plangebied liggen woonschepen. Deze hebben de bestemming 'Water - Woonschepenligplaats' gekregen. Aan de woonschepen is een maximale maatvoering toegekend: 5 meter breed, 20 meter lang en een maximale goot en bouwhoogte van respectievelijk 4,5 en 4,5 meter gemeten vanaf de waterlijn. De bestemming zelf is in de meeste gevallen groter dan het woonschip. Dit betekent, dat er ruimte is het woonschip te verleggen of te vergroten. Dit laatste kan alleen als de maximale maatvoering niet overschreven wordt.

3.3.18 Wonen (artikel 20)

De grote woonwijken in Kern Nieuwkoop hebben de bestemming 'Wonen' gekregen. Naast wonen is het toegestaan om, onder voorwaarden, beroepsmatige activiteiten uit te oefenen. Ook mantelzorg is toegestaan binnen de bestemming Wonen.

Binnen de regels van de bestemming zijn diverse bouwregels voor het bouwen van een hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken. Ook voor overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn bouwregels opgenomen.

3.3.19 Wonen - Woonwagenstandplaats (artikel 21)

De woonwagens die in het plangebied liggen (nabij bedrijventerrein De Olm) hebben de bestemming 'Wonen - Woonwagenstandplaats'. Aan de woonwagens zijn bouwregels gekoppeld.

3.3.20 Woongebied (artikel 22)

Een deel van het ontwikkelingsgebied Buytewech-Oost heeft de bestemming 'Woongebied' gekregen. Hier is voor gekozen omdat de daadwerkelijke invulling van de wijk nog kan wijzigen. Deze bestemming geeft meer flexibiliteit om in te spelen op de ontwikkelingen in de markt.

Her en der binnen het plangebied zijn enkele locaties, waar de exacte verkaveling nog niet bekend is. Daarom hebben deze gronden ook de bestemming 'Woongebied' gekregen.

Binnen de regels van de bestemming zijn diverse bouwregels opgenomen voor het bouwen van een hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken. Ook voor overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn bouwregels opgenomen

3.3.21 Leiding - Riool (dubbelbestemming) (artikel 23)

Daar waar in het plangebied een rioolpersleiding ligt en welke een beschermingszone kent, is de dubbelbestemming 'Leiding - Riool' toegekend. Deze dubbelbestemming heeft tot doel het beschermen van de rioolpersleiding. De dubbelbestemming heeft voorrang boven de andere geldende bestemmingen, en legt beperkingen op aan deze onderliggende bestemmingen.

Ten eerste mag binnen de dubbelbestemming niet worden gebouwd. Daarnaast is het niet mogelijk om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning werkzaamheden uit te voeren. Onder werkzaamheden wordt onder andere verstaan: het aanleggen van paden, aanbrengen van bomen en het aanleggen van kabels en leidingen.

3.3.22 Waarde - Archeologie 1, 2 en 3 (dubbelbestemming) (artikelen 24, 25 en 26)

Voor de gebieden met een archeologische (hoge of middelhoge) verwachtingswaarde, zijn de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie' opgenomen. Deze dubbelbestemming heeft tot doel de te verwachten archeologische waarden te beschermen. De dubbelbestemming heeft voorrang boven de andere geldende bestemmingen, en legt beperkingen op aan deze onderliggende bestemmingen.

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk moet de aanvrager een rapport overleggen dat voldoet aan de kwaliteitsnormen voor de Nederlandse archeologie, waarin de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld. Voor artikel 24 geldt dit bij elk bouwwerk groter dan 100 m², voor artikel 25 voor bouwwerken groter dan 2500 m² en voor artikel 26 voor bouwwerken groter dan 10.000 m².

3.3.23 Waterstaat - Waterkering (artikel 27)

Op de plek van waterstaatkundige werken die een functie als waterkering hebben is de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' opgenomen. Deze dubbelbestemming heeft tot doel de waterkering te beschermen. De dubbelbestemming heeft voorrang boven de andere geldende bestemmingen, en legt beperkingen op aan deze onderliggende bestemmingen.

Ten eerste mag binnen de dubbelbestemming niet worden gebouwd. Daarnaast is het niet mogelijk om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning werkzaamheden uit te voeren. Onder werkzaamheden wordt onder andere verstaan: het aanleggen van paden, aanbrengen van bomen en het aanleggen van kabels en leidingen.