direct naar inhoud van 5.3 Provinciaal beleid
Plan: Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01

5.3 Provinciaal beleid

Structuurvisie Zuid-Holland


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 29 februari 2012 de Actualisering 2011 van de Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland vastgesteld. De hoofdlijn, hoofdopgaven en provinciale belangen van het ruimtelijke beleid, zoals zijn vastgelegd in de geconsolideerde versie van 23 februari 2011, zijn ongewijzigd gebleven. De kern van de Visie op Zuid-Holland is het versterken van samenhang, herkenbaarheid en diversiteit binnen de provincie. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van leven en een sterke economische concurrentiepositie. Daarnaast zijn duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid belangrijke pijlers. Door middel van het realiseren van een samenhangend stedelijk en landschappelijk netwerk wil de provincie dit bereiken. Kenmerkende kwaliteiten zijn daarbij: goede bereikbaarheid, een divers aanbod van woon en werkmilieus in een aantrekkelijk landschap met ruimte voor water, landbouw en natuur. De provincie wil dit bereiken door samenwerking met gemeenten en andere partijen vanuit een proactieve houding. De provincie stuurt op kwaliteit en functies door te ordenen, programma's en projecten te ontwikkelen, onderzoek uit te voeren en te agenderen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01_0008.jpg"
Figuur 6. Uitsnede structuurvisiekaart

Voor een goede ruimtelijke ordening acht de provincie een integrale benadering nodig om een afweging tussen functies en belangen te maken. Deze integrale benadering ligt in het verlengde van het huidige ruimtelijk beleid, maar speelt ook in op actualiteit en maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Daarom is het provinciaal belang geordend volgens vijf integrale en ruimtelijk relevante hoofdopgaven:

  • aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel;
  • duurzame en klimaatbestendige Deltaprovincie;
  • divers en samenhangend stedelijk netwerk;
  • vitaal, divers en aantrekkelijk landschap;
  • stad en land verbonden.


Het plangebied ligt is voor het overgrote deel binnen 'Bestaand stads- en dorpsgebied 2010'. Dit bevat de al bebouwde gebieden en de nog niet bebouwde gebieden waar al plannen in uitvoering zijn. Stedelijk groen wordt niet gerekend tot bestaand stads- en dorpsgebied 2010.

Het plangebied grenst aan een enkele zijde aan 'Belangrijk weidevogelgebied'. Dit gebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, maar maakt geen deel uit van het plangebied 'Kern Nieuwkoop'. Het bestemmingsplan 'Kern Nieuwkoop' werkt vanwege het hoofdzakelijk conserverende karakter niet belemmerend voor de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur. Een deel van het Natura 2000 gebied 'Nieuwkoopse plassen & De Haeck' ligt binnen de plangrenzen. In paragraaf 6.10.2 wordt hier nader op ingegaan.

Het bedrijventerrein De Olm ligt binnen het gebied 'Bedrijventerrein' conform de structuurvisie. Dit gebied wordt omschreven als aaneengesloten bebouwd gebied met als hoofdfunctie bedrijvigheid, waaronder begrepen productie, transport en distributie, veilingen, nutsvoorzieningen evenals hieraan verbonden kantoorfuncties.

In de structuurvisie zijn de Nieuwkoopse Plassen aangeduid als 'Stiltegebied', in afbeelding 7 is dit weergegeven. Deze gebieden worden omschreven als de (relatief) luwe gebieden met beperkte verstedelijking. In de stiltegebieden is alleen ruimte voor "gebiedseigen" geluid. De provinciale ambitie is om alle nu stille gebieden stil te houden als belevingskwaliteit van het buitengebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01_0009.jpg"
Afbeelding 7. Uitsnede kaart 17 Structuurvisie Zuid-Holland, Rust en Stilte


Verordening Ruimte, Visie op Zuid-Holland (2009)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 29 februari 2012 de actualisatie van Verordening Ruimte vastgesteld. In deze verordening zijn regels gesteld over de inhoud van bestemmingsplannen en de inhoud van de toelichting van bestemmingsplannen. De verordening heeft betrekking op een beperkt aantal onderwerpen. Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet daarom ook rekening worden gehouden met ander provinciaal beleid. Het gaat daarbij vooral om het integrale ruimtelijke beleid dat is opgenomen in de provinciale structuurvisie en het bijbehorende uitvoeringsplan. Bovendien moet worden voldaan aan de overige weten regelgeving, bijvoorbeeld het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, de Wet geluidhinder en de Natuurbeschermingswet.

Het plangebied 'Kern Nieuwkoop' ligt voor het overgrote deel binnen de bebouwingscontour (zie figuur 6). Voor de gronden buiten de bebouwingscontouren wordt de nieuw vestiging of uitbreiding van stedelijke functies niet mogelijk gemaakt. Als er ontwikkelingen buiten de bebouwingscontouren plaats vinden moet de toelichting van het bestemmingsplan een beeldkwaliteitsparagraaf bevatten. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de bebouwingscontour in figuur 8 een momentopname is. Bij de nieuwe herziening van de verordening zal de bebouwingscontour worden bijgesteld. De meest actuele afbeelding van de bebouwingscontour is in te zien op de website van de provincie Zuid-Holland.

In de verordening zijn regels opgenomen ten aanzien van de stiltegebieden (zie onder het kopje structuurvisie). De regels die worden gesteld hebben betrekking op het realiseren van nieuwe luchthavens en luchthavens waar geluidarme gemotoriseerde luchtsporten plaatsvinden. Dergelijke functies worden niet mogelijk gemaakt met het bestemmingsplan Kern Nieuwkoop.


 afbeelding "i_NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01_0010.jpg"

Figuur 8. Uitsnede kaart met bebouwingscontouren provincie Zuid-Holland en plangrens (indicatief)


Woonvisie 2011-2020

De Woonvisie geeft aan hoe vraag en aanbod van het woningbestand in Zuid-Holland zich de
komende jaren ontwikkelen en hoe de provincie daarover afspraken wil maken met de regio's en gemeenten. Provincies zijn eindverantwoordelijk voor de programmering van de woningbouw. De woonvisie is verankerd in de vastgestelde actualisering van de Provinciale Structuurvisie en verordening.

De provincie heeft een vijftal ambities geformuleerd:

  • Regionale verscheidenheid behouden en benutten;
  • Provincie stelt kaders voor de lange termijn; regionaal vindt uitwerking plaats;
  • Voldoende goed woningaanbod voor iedereen;
  • Niet meer woningen plannen dan nodig zijn;
  • Toevoegingen en impulsen dragen bij aan een verbetering van de leefbaarheid.

Deze beleidsnota heeft voor de woningbouwopgave via de verordening invloed op het bestemmingsplan.

Voor heel Zuid-Holland wil de provincie komen tot de bouw van meer woningen voor alleenstaanden en eenouderhuishoudens, aangezien 90% van de groei uit dit type woningen bestaat.

In het Groene Hart, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard daalt de bevolking. Volgens de meest recente prognoses is er de komende 10 jaar slechts behoefte aan 8.600 woningen in deze regio's in tegenstelling tot de geplande 20.000.

Er zijn verschillende verzoeken voor het realiseren van nieuwe woningen binnen het bestemmingsplangebied. Recent hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de provinciale woonvisie vastgesteld. De woonvisie is doorvertaald in een verordening waaruit de verplichting voortvloeit voor het hebben van een actuele regionale woonvisie. Deze actuele woonvisie vormt één van de provinciale toetsingscriteria bij het beoordelen van de gemeentelijke bestemmingsplannen. Als een bestemmingsplan niet past binnen de regionale woonvisie, verkrijgt het niet de instemming van de provincie. De provincie kijkt daarbij naar aantallen, percentage woningbouw, woonmilieus en de toepassing van de SER ladder.

De regio Holland Rijnland beschikt niet over een actuele woonvisie. Deze visie zal dus nog moeten worden opgesteld. Het is de verwachting dat deze visie pas in de loop van 2013 zal kunnen worden vastgesteld. Tot die tijd zal de gemeente zeer zorgvuldig omgaan met het toestaan van woningbouw. Het bestemmingsplan 'Kern Nieuwkoop' wordt afgestemd met de buurgemeenten (regio), de buurgemeenten worden zo in de gelegenheid gesteld te reageren.