direct naar inhoud van 6.4 Bodemkwaliteit
Plan: Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01

6.4 Bodemkwaliteit

De bodemkwaliteit vormt een belangrijk aspect bij bouwontwikkelingen van woningen of bedrijven. Het bodemonderzoek maakt onderdeel uit van deze afweging. Als bodemverontreiniging aanwezig is, kan een sanering noodzakelijk zijn alvorens met de bouw kan worden gestart

6.4.1 Ontwikkelingen

Buytewech-Oost

In het kader van de ruimtelijke onderbouwing die in 2007 is opgesteld voor deze ontwikkeling, heeft bodemonderzoek plaats gevonden (Grondslag, kenmerk 10496, d.d. 12-12-2005). Uit de resultaten is naar voren gekomen dat er slechts lichte verhogingen aanwezig waren die geen aanleiding vormden voor nader bodemonderzoek. Een bodemonderzoek is maximaal 5 jaar geldig. Het in 2005 uitgevoerd bodemonderzoek is verouderd en moet geactualiseerd worden.

Het gebruik van de gronden na 2005 is zodanig, dat het niet noodzakelijk wordt geacht dit nadere onderzoek in het kader van dit bestemmingsplan uit te voeren. Dit kan gebeuren direct voorafgaand aan de realisatie in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Nieuwveenseweg 7

Op deze locatie wordt de bouw van een kantoorpand mogelijk gemaakt. De plek maakt voor een gedeelte onderdeel uit van een groter terrein. Dit terrein is onderzocht en gesaneerd. De provincie Zuid Holland heeft op 12 januari 2011 ingestemd met de evaluatie van de sanering. Voor het overige deel van de locatie zijn bij de Omgevingsdienst West-Holland geen bodemkwaliteitsgegevens bekend. Dit betekent dat direct voorafgaand aan de realisatie in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning bodemonderzoek moet worden uitgevoerd.


Overige ontwikkelingen

In de GRO's die zijn opgesteld voor de ontwikkelingen die in paragraaf 2.3.1. worden genoemd, wordt op het aspect bodem ingegaan. In de bijlagen 2 tot en met 5 zijn deze GRO's opgenomen.


6.4.2 Conclusie

In het algemeen geldt dat een bodemonderzoek noodzakelijk is bij het wijzigen van de bestemming, de aanvraag van een (bouw of) omgevingsvergunning of graafwerkzaamheden. Dit geldt ook voor dit gebied. Als er grond wordt aanof afgevoerd op de locatie, moet dit plaats vinden volgens de door de overheid gestelde regels. In het bijzonder wordt gewezen op het Besluit bodemkwaliteit.

In het kader van het voorliggende bestemmingsplan zijn er geen belemmeringen vanuit het aspect bodem. Er zal voor de locaties Buytewech-Oost en Nieuwveenseweg 7 wel bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning.