direct naar inhoud van 6.6 Geluid
Plan: Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01

6.6 Geluid

Verkeerslawaai

Ter bepaling van de geluidsbelasting moet op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) iedere weg in beschouwing worden genomen, tenzij de weg binnen een woonerf ligt of dat voor een weg een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. De te beschouwen wegen kennen een geluidszone, een aandachtsgebied waarbinnen een akoestisch onderzoek moet plaatsvinden.

De omvang van een zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de typering van het gebied (binnenstedelijk of buitenstedelijk). Binnenstedelijk is het gebied binnen de bebouwde kom en buitenstedelijk het gebied buiten de bebouwde kom.

Op grond van artikel 82 van de Wgh bedraagt de voorkeursgrenswaarde 48 dB op de gevel van een geluidsgevoelige bestemming. Artikel 83 geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om een hogere waarde vast te stellen. Voor het Buitenstedelijk gebied geldt dat er maximaal een hogere waarde mag worden vastgesteld van 53 dB. Voor nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen binnen de bebouwde kom is deze waarde wettelijk maximaal 63 dB.

Het vaststellen van een hogere waarde is alleen mogelijk als maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiƫle aard (artikel 110 a, lid 5 Wgh).

Voordat aan bovenstaande waarden wordt getoetst, mag op grond van artikel 110g Wgh, van de berekende geluidsbelasting 2 dB worden afgetrokken voor wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 70 km/uur of meer en 5 dB voor de overige wegen. Een hogere waarde zal alleen worden verleend zodra duidelijk is dat er (bouwkundige) maatregelen zijn of worden getroffen om het binnenniveau te laten voldoen aan de grenswaarde zoals opgenomen in het Bouwbesluit.

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft, op 28 juni 2010, in het kader van de decentralisatie van de procedure tot vaststelling van een hogere waarde, richtlijnen vastgesteld. Op basis van deze richtlijnen stelt de Omgevingsdienst WestHolland een maximale hogere waarde van 58 dB voor verkeerslawaai. Dit is 5 dB lager dan het wettelijk maximum. Een hogere waarde tot het wettelijk maximum zal alleen in uitzonderingsgevallen en bijzondere situaties aan de orde zijn.

Langs de oostzijde van het plangebied loopt op een afstand van ongeveer 28 meter (gerekend vanaf de wegas) de Provinciale weg N231. Volgens de Wgh geldt voor deze Provinciale weg, aan weerszijden van de weg, een zone van 200 meter. Binnen dit aandachtsgebied moet, bij planontwikkeling van gevoelige functies, zoals wonen, onderzoek worden gedaan naar de gevelbelasting op de plek van de ontwikkeling. Uit een onderzoek moet blijken in hoeverre de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zal worden overschreden en/of de wettelijk maximaal mogelijke ontheffingswaarde van 63 dB.


Industrielawaai

Met betrekking tot industrielawaai geldt dat als op een bedrijventerrein grote lawaaimakers (bijlage 1 onderdeel D van het besluit omgevingsrecht (BOR) en artikel 41 Wet geluidhinder) mogen komen, moet voor dat terrein een geluidszone worden vastgesteld. Buiten die zone mag de geluidbelasting vanwege dat terrein niet meer bedragen dan 50 dB(A), de voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai. De geluidszone wordt weergegeven op de verbeelding van bestemmingsplannen die binnen de geluidszone vallen. Dit geldt dus ook als het plangebied buiten het industrieterrein ligt.

Het plangebied ligt niet binnen een geluidszone van een inrichting zoals bedoeld artikel 41 van de Wet geluidhinder. Dit aspect wordt daarom niet nader beschouwd.


Railverkeerslawaai

Als een plangebied geheel of gedeeltelijk binnen de onderzoekszone van een spoorweg ligt, moet bij de voorbereiding van een bestemmingsplan akoestisch onderzoek worden verricht naar de geluidsbelasting op nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen) binnen die geluidszone (Wgh artikel 77). Het plangebied ligt niet binnen de zone van een spoorlijn. Dit aspect wordt daarom niet nader beschouwd


Luchtvaartlawaai

Door een goede ruimtelijke ordening wil het Rijk voorkomen dat er meer mensen komen te wonen op plaatsen waar veel vliegtuiggeluid is. In de Nota Ruimte (2004) is een gebied aangewezen waar geen nieuwe woningbouw mag plaatsvinden, de zgn. '20KE contour'. Uitgezonderd hiervan zijn bouwmogelijkheden die al bestonden volgens het in 2004 vigerende streekplan7. In Zuid-Holland gaat het om gebieden binnen de rode contouren en om woningen die onder de "ruimte-voor-ruimte" regeling vallen. In het geval dat binnen de 20KE contour gebouwd wordt, moet wel in het (steden)bouwkundig ontwerp rekening worden gehouden met de aanwezigheid van vliegtuiggeluid, teneinde de leefomgevingskwaliteit zo veel mogelijk overeind te houden. Dichter bij Schiphol is er een beperkingengebied8 op grond van het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB), waar helemaal geen woningbouw mag plaatsvinden, behalve met ontheffing van het Rijk.

6.6.1 Ontwikkelingen

Buytewech-Oost

Een gedeelte van de locatie ligt zowel binnen de 20 Ke-zone als de rode contour. In dit deelgebied is er sprake van een uitzondering voor het bouwen binnen de 20 Ke-zone. Voor dit plan is de rode contour ten opzichte van de rode contour van de provincie Zuid-Holland, aangepast. Een beperkt gedeelte van dit deelgebied ligt ook binnen de 20 Ke-zone. In dit deelgebied is woningbouw (het realiseren van gevoelige functies) niet mogelijk.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai uitgevoerd. Dit is als bijlage 6 opgenomen. In de volgende alinea volgt de samenvatting en conclusie.

Uit het onderzoek blijkt dat binnen het plangebied naar aanleiding van het verkeer op de N231 de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Als geluidreducerende maatregelen (stil wegdek, verkeersmaatregelen, geluidschermen) onvoldoende effect hebben of dat dit tot bezwaren leidt vanuit landschappelijk, stedenbouwkundig of financieel oogpunt moeten voor de nieuw te bouwen woningen hogere waarden worden vastgesteld van maximaal 55 dB.


Een hogere waarde mag alleen worden toegestaan, als de geluidwering van de gevel voldoende hoog is om een geluidniveau in de nieuwe woningen te garanderen. De wettelijk vastgestelde waarde voor het binnenniveau bedraagt woningen 33 dB. Bij vormgeven van de gevelvoorzieningen moet worden uitgegaan van de geluidbelasting zonder de correctie voor art. 110g Wgh en wanneer van toepassing moet rekening worden gehouden met cumulatie van geluidbronnen. In dit geval moet worden uitgegaan van een geluidbelasting van maximaal 58 dB.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft op grond van het uitgevoerde onderzoek aangegeven dat er hogere waarden moeten worden aangevraagd. De hogere waarde die moet worden aangevraagd bedraagt 58 dB. Het ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere worden wordt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd, de procedures lopen vanaf dat moment parallel aan elkaar.


Nieuwveenseweg 7

Deze ontwikkeling betreft de realisatie van een kantoorgebouw. Een kantoorgebouw is geen geluidsgevoelige bestemming zoals bedoelt in de Wet geluidhinder. Het aspect verkeerslawaai wordt daarom voor deze locatie niet nader beschouwd.


Overige ontwikkelingen

In de GRO's die zijn opgesteld voor de ontwikkelingen die in paragraaf 2.3.1. worden genoemd, wordt op het aspect geluid ingegaan. In de bijlagen 2 tot en met 5 zijn deze GRO's opgenomen.

6.6.2 Conclusie

Voor wat betreft de conserverende delen van het bestemmingsplan 'Kern Nieuwkoop' zijn er geen belemmeringen vanuit akoestisch oogpunt. Voor de ontwikkeling van de wijk Buytewech-Oost zullen hogere waarden moeten worden verleend. Het ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere waarden wordt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan 'Kern Nieuwkoop' ter visie gelegd