direct naar inhoud van 7.3 Beeldkwaliteit
Plan: Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01

7.3 Beeldkwaliteit

Vanwege de ligging van het plangebied 'Kern Nieuwkoop' in het Groene Hart moet het bestemmingsplan een beeldkwaliteitsparagraaf omvatten. Deze paragraaf doet uitspraken over de kwaliteit van de gebouwde omgeving en openbare ruimte.

Er wordt onderscheid gemaakt naar het bovenland, waar een samenhang met de 'Cultuurwaarden-, potentie- en verstoringenkaart' bestaat, de naoorlogse woonwijken in het dorp Nieuwkoop, waar een licht regime heerst dat gericht is op de openbare ruimte, tenzij voor een bepaald deelgebied een apart beeldkwaliteitsplan is vastgesteld.

Voor de locatie Buytewech-Oost is een apart beeldkwaliteitsplan toegepast. Dit plan is integraal terug te vinden in de bijlage 1. Om de bereikte beeldkwaliteit te behouden zal het kader van toepassing blijven bij aanvragen tot verandering.

Het vastgestelde regionale Landschapsontwikkelingsplan stelt het volgende: 'De meeste woonwijken grenzen met een vrij strakke rand aan de polder. Wanneer zij in hun vormgeving bepaalde regelmaat vertonen, een terughoudend kleurgebruik hebben en met groen begeleid worden ontstaat er in het algemeen een prettige overgang van de bebouwing naar het buitengebied. De nieuwbouwwijken vallen het meest op door hun meer uitgesproken vormgeving en meer gebruik van witte kleuraccenten. Bovendien moet hier vaak de begeleidende beplanting nog groeien. Als overgang naar het landschap is meer groen gewenst en/of een soberder kleurgebruik'.

Aan de noordzijde van Nieuwkoop hebben de bedrijventerreinen en losse bedrijven zich ontwikkeld aan weerszijden van de Nieuwveenseweg. Zij vallen met hun lichte grote wanden zeer op in het open landschap. Een sober kleurgebruik met een brede beplanting van circa 20 meter breedte is hier wenselijk om vanuit het open landschap deze stedelijke ontwikkelingen in te passen in het landschapsbeeld.