direct naar inhoud van Regels
Plan: Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop, 1e herziening
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPkernaanpomis-on01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

Het 'Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop, 1e herziening' met identificatienummer NL.IMRO.0569.bpNKPkernaanpomis-on01 van de gemeente Nieuwkoop.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).

1.3 bestemmingsplan Kern Nieuwkoop

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01

1.4 aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.5 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6 bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.7 bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.8 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.9 bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak.

1.10 bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.11 bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bestemd is om ter plaatse te functioneren.

1.12 gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.13 webwinkel

De omschrijving van het begrip "webwinkel" (artikel 1.78) is gewijzigd in:

"detailhandel waarvan de handel via internet verloopt"

1.14 overige begrippen

De overige begripsomschrijvingen in artikel 1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

Het bepaalde in artikel 2.2 ("De goothoogte van een bouwwerk") is als volgt aangepast:
"Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk

te stellen constructiedeel, met uitzondering van de afscheiding van dakterrassen; boven de goothoogte

zijn geen platte daken toegestaan, behoudens op dakkapellen".

Het bepaalde in artikel 2 ("Wijze van meten") van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijft voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 3.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

3.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 3.2.3, onder a:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het achtererfgebied toegestaan"

is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erfgebied toegestaan".

De regels van artikel 3.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

3.3 Nadere eisen

De regels van artikel 3.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

3.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 3.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

3.5 Specifieke gebruiksregels

De regels van artikel 3.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

3.6 Wijzigingsbevoegdheid

Het bepaalde in artikel 3.6.2. vervalt.

De regels van artikel 3.6 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

Het bepaalde in artikel 4.1, onder a tot en met d, is vervangen door:

"bedrijven en/of het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 2 als genoemd in de Lijst van bedrijfsactiviteiten, opgenomen als bijlage 1 bij deze regels, tenzij op de verbeelding een andere maximale categorie is aangegeven of een specifieke functieaanduiding is aangegeven;

4.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 4.2.1, onder c, is aangevuld met:

"daar waar op de verbeelding geen bouwaanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" is opgenomen, mag de goot- respectievelijk bouwhoogte niet meer bedragen dan de bestaande goot- respectievelijk bouwhoogte ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan".

Het bepaalde in artikel 4.2.3, onder a:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het achtererfgebied toegestaan"

is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erfgebied toegestaan".

De regels van artikel 4.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

4.3 Nadere eisen

De regels van artikel 4.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

4.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 4.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

4.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 4.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 4.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

4.6 Afwijken van de gebruiksregels

De regels van artikel 4.6 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

4.7 Wijzigingsbevoegdheid

De regels van artikel 4.7 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 5 Bedrijventerrein

5.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 5.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

5.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 5.2.3, onder a:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het achtererfgebied toegestaan"

is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erfgebied toegestaan".

De regels van artikel 5.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

5.3 Nadere eisen

De regels van artikel 5.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

5.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 5.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

5.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 5.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 5.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

5.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bepaalde in artikel 5.6.2. is vervangen door de volgende regel:

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel

5.1. sub i, ten behoeve van de volgende vormen van perifere detailhandel:

 • a. tuincentra met een omvang van meer dan 1.000 m² bruto vloeroppervlak;
 • b. bouwmarkten met een omvang van meer dan 1.000 m² bruto vloeroppervlak;
 • c. andersoortige vormen van perifere detailhandel met een lokale binding en een omvang van meer dan 1.000 m2 bruto vloeroppervlak;

mits:

 • 1. is aangetoond dat het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast;
 • 2. geen onaanvaardbare leegstand ontstaat;
 • 3. advies gevraagd aan de adviescommissie detailhandel Zuid-Holland.

De regels van artikel 5.6 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige

ongewijzigd van toepassing.

5.7 Wijzigingsbevoegdheid

De regels van artikel 5.7 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 6 Centrum

6.1 Bestemmingsomschrijving

Aan artikel 6.1 ("Centrum") is toegevoegd
"k: webwinkels waarbij opslag, een uitleverpunt en showroom zijn toegestaan; de oppervlakte van een uitleverpunt en showroom bedraagt gezamenlijk maximaal 30 m² bvo;"

De daarop volgende onderdelen van artikel 6.1 zijn vernummerd.

De regels van artikel 6.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

6.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 6.2.1, onder c, is aangevuld met:

"daar waar op de verbeelding geen bouwaanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" is opgenomen, mag de goot- respectievelijk bouwhoogte niet meer bedragen dan de bestaande goot- respectievelijk bouwhoogte ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan".

Het bepaalde in artikel 6.2.3, onder a:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het achtererfgebied toegestaan"

is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erfgebied toegestaan".

De regels van artikel 6.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

6.3 Nadere eisen

De regels van artikel 6.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

6.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 6.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

6.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 6.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 6.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

6.6 Afwijken van de gebruiksregels

De regels van artikel 6.6 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

6.7 Wijzigingsbevoegdheid

De regels van artikel 6.7 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 7 Gemengd

7.1 Bestemmingsomschrijving

Er is aan artikel 7.1 ("Gemengd"), onder g, toegevoegd:

"ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van gemengd - zaalverhuur" tevens voor zaalverhuur;"

In artikel 7.1. ("Gemengd") onder k, is "zonder uitleverpunt" gewijzigd in:

"waarbij opslag en een uitleverpunt zijn toegestaan; de gezamenlijke oppervlakte bedraagt maximaal 30 m² bvo;"

De regels van artikel 7.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

7.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 7.2.1, onder c, is aangevuld met:

"daar waar op de verbeelding geen bouwaanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" is opgenomen, mag de goot- respectievelijk bouwhoogte niet meer bedragen dan de bestaande goot- respectievelijk bouwhoogte ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan".

Het bepaalde in artikel 7.2.3, onder a:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het achtererfgebied toegestaan"

is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erfgebied toegestaan".

De regels van artikel 7.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

7.3 Nadere eisen

De regels van artikel 7.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

7.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 7.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

7.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 7.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 7.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

7.6 Afwijken van de gebruiksregels

De regels van artikel 7.6 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 8.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

8.2 Bouwregels

De regels van artikel 8.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

8.3 Specifieke gebruiksregels

De regels van artikel 8.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 9 Horeca

9.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 9.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

9.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 9.2.1, onder c, is aangevuld met:

"daar waar op de verbeelding geen bouwaanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" is opgenomen, mag de goot- respectievelijk bouwhoogte niet meer bedragen dan de bestaande goot- respectievelijk bouwhoogte ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan".

Het bepaalde in artikel 9.2.3, onder a:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het achtererfgebied toegestaan"

is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erfgebied toegestaan".

De regels van artikel 9.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

9.3 Nadere eisen

De regels van artikel 9.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

9.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 9.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

9.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 9.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 9.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Artikel 10 Kantoor

10.1 Bestemmingsomschrijving

In artikel 10.1 ("Kantoor") onder d, is "zonder uitleverpunt" gewijzigd in:

"waarbij opslag, een uitleverpunt en showroom zijn toegestaan; de oppervlakte van een uitleverpunt en showroom bedraagt gezamenlijk maximaal 30 m² bvo;"

De regels van artikel 10.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

10.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 10.2.2, onder a:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het achtererfgebied toegestaan"

is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erfgebied toegestaan".

De regels van artikel 10.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

10.3 Nadere eisen

De regels van artikel 10.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

10.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 10.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

10.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 10.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 10.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Artikel 11 Maatschappelijk

11.1 Bestemmingsomschrijving

Er is aan artikel 11.1 ("Maatschappelijk"), onder d, toegevoegd:

"ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van maatschappelijk - zaalverhuur" tevens voor zaalverhuur;"

De regels van artikel 11.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

11.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 11.2.1, onder c, is aangevuld met:

"daar waar op de verbeelding geen bouwaanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" is opgenomen, mag de goot- respectievelijk bouwhoogte niet meer bedragen dan de bestaande goot- respectievelijk bouwhoogte ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan".

Het bepaalde in artikel 11.2.3, onder a:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het achtererfgebied toegestaan"

is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erfgebied toegestaan".

De regels van artikel 11.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

11.3 Nadere eisen

De regels van artikel 11.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

11.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 11.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

11.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 11.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 11.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Artikel 12 Recreatie

12.1 Bestemmingsomschrijving

Er is aan artikel 12.1 ("Recreatie"), onder n, toegevoegd:

"ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - zaalverhuur" tevens voor zaalverhuur;"

De regels van artikel 12.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

12.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 12.2.1, onder c, is aangevuld met:

"daar waar op de verbeelding geen bouwaanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" is opgenomen, mag de goot- respectievelijk bouwhoogte niet meer bedragen dan de bestaande goot- respectievelijk bouwhoogte ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan".

Het bepaalde in artikel 12.2.3, onder a:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het achtererfgebied toegestaan"

is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erfgebied toegestaan".

De regels van artikel 12.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

12.3 Nadere eisen

De regels van artikel 12.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

12.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 12.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

12.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 12.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 12.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

12.6 Wijzigingsbevoegdheid

De regels van artikel 12.6 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 13 Sport

13.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 13.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

13.2 Bouwregels

De regels van artikel 13.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

13.3 Nadere eisen

De regels van artikel 13.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

13.4 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 13.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 13.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Artikel 14 Tuin

14.1 Bestemmingsomschrijving

Aan artikel 14.1 is toegevoegd:

i. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' op de verbeelding, tevens voor bijgebouwen

behorende bij en met dezelfde functie als het hoofdgebouw op hetzelfde perceel;

De regels van artikel 14.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige

ongewijzigd van toepassing.

14.2 Bouwregels

De regels van artikel 14.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

14.3 Nadere eisen

De regels van artikel 14.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

14.4 Specifieke gebruiksregels

De regels van artikel 14.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 15 Verkeer

15.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 15.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

15.2 Bouwregels

De regels van artikel 15.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

15.3 Nadere eisen

De regels van artikel 15.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

15.4 Specifieke gebruiksregels

De regels van artikel 15.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied

16.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 16.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

16.2 Bouwregels

De regels van artikel 16.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

16.3 Nadere eisen

De regels van artikel 16.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

16.4 Specifieke gebruiksregels

De regels van artikel 16.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 17.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

17.2 Bouwregels

De regels van artikel 17.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

17.3 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 17.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

17.4 Nadere eisen

De regels van artikel 17.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

17.5 Specifieke gebruiksregels

De regels van artikel 17.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

17.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het bepaalde in artikel 17.6.1. onder a, luidt als volgt:

a. het aanleggen, veranderen of dempen van water en watergangen;

De regels van artikel 17.6 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Artikel 18 Water - Plassengebied

18.1 Bestemmingsomschrijving

Het bepaalde in artikel 18.1 ("Bestemmingsomschrijving"), onder e, is als volgt aangevuld":

"behoudens ter plekke van de gronden voorzien van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - rietopslag uitgesloten" waar gedurende het gehele jaar geen rietopslag is toegestaan".

Het bepaalde in artikel 18.1 ("Bestemmingsomachrijving") is als volgt aangevuld:

f. "ter plaatse van de aanduiding "jachthaven" een jachthaven met steigers"

De daarop volgende onderdelen van artikel 18.1 zijn vernummerd.

De regels van artikel 18.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

18.2 Bouwregels

De regels van artikel 18.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

18.3 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 18.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

18.4 Specifieke gebruiksregels

De regels van artikel 18.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

18.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De regels van artikel 18.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 19 Water - Woonschepenligplaats

19.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 19.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

19.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 19.2.2 "("Bouwwerken, geen gebouwen zijnde") is als volgt aangevuld:

c. de maximale oppervlakte van een steiger of aanleggelegenheid bedraagt 30 m2 .

De regels van artikel 19.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

19.3 Nadere eisen

De regels van artikel 19.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

19.4 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 19.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 19.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Artikel 20 Wonen

20.1 Bestemmingsomschrijving

Aan artikel 20.1 ("Wonen") onder b, is toegevoegd:

"en webwinkels met opslag en een uitleverpunt met een gezamenlijke oppervlakte tot 30 m2 bvo".

Het bepaalde in artikel 20.1, is aangevuld met:

"g. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - botenberging" op de verbeelding, tevens voor een botenberging;"

De daarop volgende onderdelen van artikel 20.1 zijn vernummerd.

De regels van artikel 20.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

20.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 20.2.1, onder h, luidt als volgt:

"de maximum goot- en bouwhoogte bedraagt respectievelijk 6 meter en 10 meter, met dien verstande dat ter plaatse van de bouwaanduiding "maximale goot- en bouwhoogte' op de verbeelding, de maximale goot- en bouwhoogte niet meer mag bedragen dan is weergegeven op de verbeelding; ter plaatse van de bouwaanduiding "plat dak" op de verbeelding, is een plat dak toegestaan".

Het bepaalde in artikel 20.2.1, onder h, is tevens aangevuld met:

"indien de bestaande goot- of bouwhoogte reeds meer bedraagt dan respectievelijk 6 meter en 10 meter en er geen bouwaanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' op de verbeelding is opgenomen, mag de goot- respectievelijk bouwhoogte niet meer bedragen dan de bestaande goot- respectievelijk bouwhoogte ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan."

De regels van artikel 20.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

20.3 Nadere eisen

De regels van artikel 20.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

20.4 Afwijken van de bouwregels

Aan artikel 20.4 is toegevoegd:

20.4.3. Herbouw

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 20.2.1, onder e en f, mits:

 • a. het stedenbouwkundig beeld ter plaatse niet wordt verstoord;
 • b. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • c. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad of kunnen worden geschaad;
 • d. geen uit een oogpunt van milieu onaanvaardbare situatie ontstaat.

De regels van artikel 20.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

20.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 20.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 20.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

20.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bepaalde in artikel 20.6.1 onder b, sub 1, ("Afwijken van de gebruiksregels") is vervangen door:

"een omgevingsvergunning wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid in de categorieën 1 of 2 als vermeld in de Lijst van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 bij deze planregels)".

Het bepaalde in artikel 20.6.1 onder b, sub 2, ("Afwijken van de gebruiksregels") is vervangen door:

"een omgevingsvergunning wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid niet behorende tot de categorieën 1 of 2 als vermeld in de Lijst van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 bij deze planregels), mits het desbetreffende gebruik door middel van het stellen van voorwaarden verantwoord is;"

De regels van artikel 20.6 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Artikel 21 Wonen - Woonwagenstandplaats

21.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 21.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

21.2 Bouwregels

De regels van artikel 21.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

21.3 Nadere eisen

De regels van artikel 21.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

21.4 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 21.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

De regels van artikel 21.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Artikel 22 Woongebied

22.1 Bestemmingsomschrijving

Het bepaalde in artikel 22.1 is, onder m, aangevuld met:

"alsmede:

m. ter plekke van de specifieke aanduiding "specifieke vorm van wonen - woon/werkwoningen"

uitsluitend voor woon/werkwoningen."

De regels van artikel 22.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

22.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 22.2.2, onder a:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het achtererfgebied toegestaan, met dien verstande dat bij vrijstaande woningen geen bijbehorende bouwwerken in één van beide stroken van 3 meter gemeten vanaf de zijdelingse perceelsgrens zijn toegestaan;"

is vervangen door:

"bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erfgebied toegestaan, met dien verstande dat bij vrijstaande woningen geen bijbehorende bouwwerken in één van beide stroken van 3 meter gemeten vanaf de zijdelingse perceelsgrens zijn toegestaan;"

Aan artikel 22.2. is toegevoegd:

22.2.6 Woon/werkwoningen

Voor het bouwen van de woon/werkwoningen gelden de volgende regels:

 • a. er mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het maximum aantal woon-/werkeenheden bedraagt 5;
 • c. de maximale bouwhoogte bedraagt 10 meter;
 • d. de maximale goothoogte bedraagt 6 meter;
 • e. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3 meter;
 • f. de gezamenlijke inhoud van woning en bedrijfsruimte mag niet meer bedragen dan 1300 m3.

De regels van artikel 22.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

22.3 Nadere eisen

De regels van artikel 22.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

22.4 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 22.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

22.5 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 22.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" is de volgende gebruiksregel toegevoegd:

"Gebruik is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid is voorzien."

Aan artikel 22.5 is toegevoegd:

Voor de woon/werkwoningen geldt dat:

 • a. minimaal 30 % van de vloeroppervlakte moet worden gebruikt voor het wonen;
 • b. maximaal 50 % van de vloeroppervlakte mag worden gebruikt voor het wonen;
 • c. de resterende vloeroppervlakte moet worden gebruikt voor bedrijven en/of het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 2 zoals genoemd in de Lijst van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 bij deze regels);
 • d. tot strijdig gebruik van de gronden en bouwwerken met de specifieke aanduiding "specifieke vorm van wonen - woon/werkwoningen" wordt in ieder geval gerekend bewoning zonder dat er sprake is ven een bedrijf op hetzelfde perceel en/of bedrijvigheid zonder dat er sprake is van bewoning op hetzelfde perceel.

De regels van artikel 22.5 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

22.6 Afwijken van de gebruiksregels

De regels van artikel 22.6 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 23 Leiding - Riool (dubbelbestemming)

23.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 23.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

23.2 Bouwregels

De regels van artikel 23.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

23.3 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 23.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

23.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De regels van artikel 23.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 24 Waarde - Archeologie 1 (dubbelbestemming)

24.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 24.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

24.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De aanhef van artikel 24.2 luidt "Bouwregels".

De regels van artikel 24.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

24.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De regels van artikel 24.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

24.4 Wijzigingsbevoegdheid

De regels van artikel 24.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 25 Waarde - Archeologie 2 (dubbelbestemming)

25.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 25.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

25.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De aanhef van artikel 25.2 luidt "Bouwregels".

De regels van artikel 25.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

25.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De regels van artikel 25.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

25.4 Wijzigingsbevoegdheid

De regels van artikel 25.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 26 Waarde - Archeologie 3 (dubbelbestemming)

26.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 26.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

26.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De aanhef van artikel 26.2 luidt "Bouwregels".

De regels van artikel 26.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

26.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De regels van artikel 26.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

26.4 Wijzigingsbevoegdheid

De regels van artikel 26.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 27 Waterstaat - Waterkering (dubbelbestemming)

27.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 27.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

27.2 Bouwregels

De regels van artikel 27.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

27.3 Afwijken van de bouwregels

De aanhef van het bepaalde in artikel 27.3 luidt:

"Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 27.2 en toestaan dat in ingevolge de andere bestemming bouwwerken worden gebouwd, mits:"

De regels van artikel 27.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

27.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De regels van artikel 27.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 28 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 29 Algemene bouwregels

29.1 Goothoogte

De regels van artikel 29.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

29.2 Algemene bepaling over het ondergronds bouwen

Het bepaalde in artikel 29.2.3. ("Afwijken ondergronds bouwen") vervalt.

De regels van artikel 29.2 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

29.3 Dakkapellen

De regels van artikel 29.3 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

29.4 Ondergeschikte bouwdelen

De regels van artikel 29.4 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

29.5 Afwijking ondergronds bouwen

Het bepaalde in artikel 29.5 luidt:

29.5.1 Locatie

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 29.2.2, onder b, voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken die niet zijn gelegen onder een gebouw, onder de voorwaarden, dat:

 • a. de oppervlakte niet meer bedraagt dan de toegelaten bebouwing bovengronds;
 • b. de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
 • c. de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid gewaarborgd moeten zijn.

29.5.2 Bouwdiepte

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 29.2.2, onder d voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte van maximaal 10 meter onder peil, onder de voorwaarden dat:

 • a. de waterhuishouding niet wordt verstoord;
 • b. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.
29.6 Dakterrassen

Er is een artikel 29.6 toegevoegd aan de regels van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop":

"Dakterrassen zijn toegestaan, mits:

 • a. de hoogte van de afscheiding niet meer dan 1,20 m bedraagt, gemeten vanaf de bovenkant van het plat dak;
 • b. geen bouwwerken, anders dan onder a bedoeld, op het dakterras worden opgericht."
29.7 Parkeren

Er is een artikel 29.7 toegevoegd aan de regels van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop":

"Bebouwing is uitsluitend toegestaan mits voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en beschikbaar worden gehouden conform de parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 4 bij de planregels opgenomen gemeentelijke parkeernota. Het bevoegd gezag kan hiervan door middel van een omgevingsvergunning afwijken indien naar hun oordeel in voldoende mate is verzekerd dat er op andere wijze in toereikende parkeergelegenheid wordt voorzien."

Artikel 30 Algemene aanduidingsregels

30.1 Veiligheidszone - lpg

Het bepaalde in artikel 30.1 is aangevuld met artikel 30.1.3. ("Afwijken van de bouwregels"):

"het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 30.1.2 voor het toestaan van (beperkt) kwetsbare objecten in de zin van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) mits:

 • a. de afstand tot het vulpunt ten minste 45 meter (wordt 25 of 35 m !!) bedraagt, de afstand tot het reservoir ten minste 25 meter bedraagt en de afstand tot de afleverzuil ten minste 15 meter bedraagt (waarmee wordt voldaan aan de grenswaarde plaatsgebonden risico 10-6);
 • b. het bevoegd gezag de hoogte van het groepsrisico verantwoord acht (waarbij de hoogte van het groepsrisico en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid worden afgewogen).

De regels van artikel 30.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het ongewijzigd van toepassing.

Artikel 31 Algemene afwijkingsregels

31.1 Algemeen

De regels van artikel 31.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 32 Algemene wijzigingsregels

32.1 Algemeen

Aan artikel 32.1 is toegevoegd:

e. het verwijderen van de specifieke aanduiding "specifieke vorm van wonen - woon/werkwoningen".

De regels van artikel 32.1 van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

32.2 Parkeren

Er is een artikel 32.2 toegevoegd aan de regels van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop":

"Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan in die zin te wijzigen dat de bij de regels behorende parkeernota wordt vervangen door een recentere door de gemeenteraad vastgestelde versie ervan."

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 33 Overgangsrecht

33.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

33.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

33.3 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan kan het bevoegd gezag ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht afwijken.

Artikel 34 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Kern Nieuwkoop, 1e herziening'

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van  
         
............... 2016  
         
         
  De voorzitter,     De griffier,    
  ……….     ………