direct naar inhoud van Artikel 5 Tuin
Plan: Zuidhoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01

Artikel 5 Tuin

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. tuinen, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen
  • b. het bevorderen en behouden van een hoge beeldkwaliteit, zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitplan Architectuur (BKP AR), hoofdstukken 1-3, zoals opgenomen in 2behorende bij deze regels;

met de daarbij behorende:

  • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  • a. de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn en binnen een afstand van 3,5 m van de bestemming Verkeer, Groen en/of Water mag niet meer dan 1 meter bedragen;
  • b. de bouwhoogte in overige gevallen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
  • c. er zijn geen erf- en terreinafscheidingen toegestaan op de bouwperceelsgrens, grenzend aan de bestemming Water, zoals bepaald in Artikel 8;
  • d. de bouwwerken, geen gebouwen zijnde moeten voldoen aan de regels van het Beeldkwaliteitplan Architectuur (BKP AR), hoofdstukken 1-3, zoals opgenomen in Bijlage 2 behorende bij deze regels.

5.3 Specifieke gebruiksregels

Onder een strijdig gebruik, zoals bedoeld in art. 2.1, lid 1 onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of laten gebruiken van de gronden ten behoeve van:

  • a. erf;
  • b. het aanbrengen van diepwortelende beplanting.