direct naar inhoud van Artikel 6 Tuin - Oeverzone
Plan: Zuidhoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01

Artikel 6 Tuin - Oeverzone

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin - Oeverzone' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. oeverzones, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen;
 • b. het bevorderen en behouden van een hoge beeldkwaliteit, zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitplan Architectuur (BKP AR), hoofdstukken 1-3, zoals opgenomen in Bijlage 2 behorende bij deze regels;

met de daarbij behorende:

 • c. tuinen;
 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder terrassen en vlonders.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. uitsluitend terrassen, vlonders en keerwanden zijn toegestaan;
 • b. de breedte van een vlonder, gemeten haaks op de richting van de waterloop mag niet meer dan 1,5 meter bedragen;
 • c. de breedte van een terras, gemeten haaks op de richting van de waterloop mag niet meer dan 3,6 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een keerwand mag niet meer dan 1 m bedragen;
 • e. de bouwwerken, geen gebouwen zijnde moeten voldoen aan de regels van het Beeldkwaliteitplan Architectuur (BKP AR), hoofdstukken 1-3, zoals opgenomen in Bijlage 2 behorende bij deze regels.

6.3 Specifieke gebruiksregels

Onder een strijdig gebruik, zoals bedoeld in art. 2.1, lid 1 onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of laten gebruiken van de gronden ten behoeve van:

 • a. erf;
 • b. het aanbrengen van diepwortelende beplanting.