direct naar inhoud van 3.1 Rijksbeleid
Plan: Zuidhoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01

3.1 Rijksbeleid

3.1.1 Nota Ruimte

Op 23 april 2004 heeft het kabinet de Nota Ruimte, ruimte voor ontwikkeling, vastgesteld als kabinetsuitgangspunt (deel 3) van de planologische kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid. Het kabinet gaat uit van een dynamisch, op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid en een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen Rijk en decentrale overheden. Deze nota heeft 4 algemene doelen:

  • Versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland
  • Bevorderen van krachtige steden en een vitaal platteland
  • Borging en ontwikkeling belangrijke ruimtelijke waarden
  • Borging van de veiligheid

Het onderhavig plangebied ligt binnen het nationale landschap het Groene Hart. Uitgangspunt is 'behoud door ontwikkeling': mits de kernkwaliteiten worden behouden of versterkt (ja, mits principe), zijn binnen nationale landschappen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Er is ruimte voor ten hoogste de natuurlijke bevolkingsgroei (migratiesaldo nul). De ontwikkeling van het woongebied Zuidhoek past binnen dit uitgangspunt.

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

De inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 heeft gevolgen voor de doorwerking van het nationale ruimtelijk beleid. Elke overheidslaag moet zijn of haar belangen vooraf benoemen en zorg dragen voor de realisatie en/of borging daarvan. Besloten is dat de nationale belangen die juridische doorwerking vragen, geborgd gaan worden door een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 22 augustus 2011 gepubliceerd, maar nog niet in werking getreden.

De kaderstellende uitspraken, zoals opgenomen in de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (juni 2011), bedoeld om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau, worden door het Barro bevestigd.

In het Barro worden bepaalde kernwaarden beschreven. Voor het nationale landschap het Groene Hart, zijn geen specifieke beschermingsregels opgenomen. Dit houdt in dat voor het vaststellen van het bestemmingsplan Zuidhoek geen beperkingen vanuit het Barro gelden.

3.1.3 Natuurbeschermingswet (1998)

De Natuurbeschermingswet geeft gebieden een beschermde status. Er wordt onderscheid gemaakt in NB-wet gebieden en Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (VHR-gebieden). Dat zijn de gebieden die door Nederland zijn aangemeld bij de Europese Unie in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Europese wetgeving). Deze gebieden worden samengebracht onder het beschermingsregime Natura 2000. De Nieuwkoopse Plassen zijn in ontwerp aangewezen als Natura-2000 gebied.

3.1.4 Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling vindt plaats op het grondgebied van een voormalige camping. Bij de sanering van de bodem en de herinrichting van het gebied worden de kernkwaliteiten van het gebied en de omgeving gewaarborgd en rekening gehouden met de aanwezige landschappelijke en ecologische waarden. De ontwikkeling past hiermee binnen het rijksbeleid.