direct naar inhoud van 5.2 Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Plan: Zuidhoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01

5.2 Vormvrije m.e.r.-beoordeling

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn beschreven in het rapport 'M.e.r.-beoordeling, Zuidhoek te Nieuwkoop'. In deze paragraaf wordt de conclusie van de beoordeling weergegeven. Het gehele rapport 'M.e.r.-beoordeling, Zuidhoek te Nieuwkoop' is opgenomen in bijlage 2.

Resultaat en conclusie

Op basis van beschikbare gegevens blijkt dat de voorgenomen herontwikkeling van Zuidhoek niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport (MER).

De belangrijkste overwegingen hierbij zijn:

  • Uit de habitattoets is gebleken dat het project niet leidt tot negatieve effecten op het nabijgelegen Natura 2000-gebied 'Nieuwkoopse Plassen en de Haeck', inclusief het naastgelegen Meijepark.
  • Uit de luchtkwaliteitsberekening is gebleken dat het bouwplan niet in betekenende mate bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit.
  • Uit de puntberekeningen uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat ten gevolge van de weg Zuideinde de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ter plaatse van de nieuw te bouwen en al geplande woningen niet zal worden overschreden. Uit de contourberekeningen blijkt dat de 48 dB-contour van de weg Zuideinde een breedte heeft van ongeveer 42 meter. Hiermee reikt de 48 dB-contour niet over het zoekgebied voor de zes nader te situeren woningen. Ongeacht de situering van de beoogde woningen binnen het bouwvlak, zal de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet worden overschreden. Hierdoor kan verder onderzoek achterwege blijven.
  • De sanering die wordt uitgevoerd, bestaat uit het aanbrengen van een leeflaag, waardoor contact met de verontreinigde stortplaats wordt voorkomen. Het aspect bodem vormt derhalve geen belemmering voor de voorgenomen activiteit.
  • Het project heeft geen belangrijke nadelige effecten op het waterhuishoudkundige systeem. Het plangebied krijgt voldoende ontwateringsdiepte voor de bouw van woningen en de vuilwaterbelasting neemt af. Wel dient nog bij verdere uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp te worden getoetst of de aanleg van compenserend oppervlaktewater noodzakelijk is.
  • Er zijn geen risicobronnen aanwezig in de nabijheid van het plangebied. Externe veiligheid is hierdoor niet van belang is.
  • Het ontwerp van de openbare ruimte en de woningen sluit goed aan bij het waterrijk natuurlandschap van de Nieuwkoopse Plassen. Er zijn geen negatieve effecten te verwachten op landschap.