direct naar inhoud van 5.6 Waterparagraaf
Plan: Zuidhoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01

5.6 Waterparagraaf

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een watertoets uitgevoerd. De resultaten van deze toets staan beschreven in het rapport 'Watertoets Zuidhoek, Toelichting watertoets Zuidhoek te Nieuwkoop'. In deze paragraaf is de samenvattende waterparagraaf weergegeven met de belangrijkste conclusies uit de watertoets. De toelichting op de waterparagraaf is opgenomen in bijlage 4.

Waterparagraaf

Huidige situatie

Oorspronkelijk was het plangebied in gebruik als camping en stonden er circa 375 stacaravans. De vuilwaterafvoer van deze stacaravans was aangesloten op het (gemengde) rioolstelsel van de gemeente. Door de aanwezigheid van de stacaravans kan het plangebied als grotendeels verhard worden beschouwd. Het plangebied wordt omringd door watergangen welke in open verbinding staan met de Zuiderplas. Het onderhoud van de watergangen en oevers is voor de perceeleigenaren.

Toekomstige situatie

De stedenbouwkundige ontwikkeling voorziet in de bouw van circa 90 woningen. In de toekomstige situatie zal het plangebied als uitwerking van een saneringsplan worden opgehoogd. Het plangebied krijgt hierdoor voldoende ontwateringsdiepte voor de bouw van de woningen.

Bij een verdere uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp moet een berekening worden gemaakt om te toetsen of de aanleg van compenserend oppervlaktewater noodzakelijk is. Bij de aanleg van extra oppervlaktewater dient de aanleg van natuurvriendelijke oevers overwogen te worden.

Het hemelwater zal afgekoppeld worden van de riolering. De vuilwaterafvoer zal aangesloten worden op het bestaande (gemengde) stelsel. Door de bouw van de circa 90 woningen zal de vuilwaterbelasting afnemen ten opzichte van de 375 stacaravans. De aansluiting van het vuilwater vormt dan ook geen bezwaar.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen twee meter van de watergangen moet een watervergunning worden aangevraagd.