direct naar inhoud van 5.9 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Zuidhoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01

5.9 Bedrijven en milieuzonering

De aanwezigheid van bedrijven kan de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloeden. Bedrijven kunnen geur, stof, geluid en gevaar ten gevolg hebben. Voorkomen moet worden dat bedrijven hinder veroorzaken naar de omgeving, vooral indien het woongebieden of andere gevoelige bestemmingen betreft. Daarnaast moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en eventueel uitbreiden. Om dit te bereiken is het van belang dat bedrijven en gevoelige bestemmingen ruimtelijk goed gesitueerd worden zodat de bedrijven zo min mogelijk overlast opleveren en woongebieden de bedrijven zo min mogelijk beperken in hun bedrijfsuitvoering.

Ten behoeve van milieuzonering is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een bedrijvenlijst opgesteld, waarin bedrijven op hun milieueffecten zijn gecategoriseerd. Afhankelijk van de mate waarin de in deze lijst opgenomen bedrijven milieuhinder kunnen veroorzaken (uitgaande van de gemiddelde bedrijfssituatie), kent de lijst aan de bedrijven een categorie toe. Naarmate de milieuhinder toeneemt, loopt de categorie op van 1 tot en met 5, met bijbehorende minimale afstanden tot woongebieden.

In de uitgave "Bedrijven en milieuzonering" is per bedrijfstype een globale indicatie gegeven van het invloedsgebied voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar. Op basis van het aspect met de grootste afstand zijn de bedrijven in de volgende categorieën ingedeeld:

  • Categorie 1 grootste afstanden 0 en 10 meter;
  • Categorie 2 grootste afstand 30 meter;
  • Categorie 3 grootste afstanden 50 en 100 meter;
  • Categorie 4 grootste afstanden 200 en 300 meter;
  • Categorie 5 grootste afstanden 500, 700 en 1000 meter.

De afstanden gelden in principe tussen de perceelsgrens van het bedrijf (bij een gangbare perceelsgrootte en -indeling) en anderzijds de gevel van een woning.

De afstanden in bovengenoemde uitgaven moeten als indicatief gezien worden. Doordat de omvang van bedrijven kan verschillen en omdat bedrijven maatregelen kunnen nemen om de invloed te beperken kan de invloedssfeer in werkelijkheid afwijken van bovengenoemde afstanden. De uiteindelijke afstemming tussen de hinder van het bedrijf en de omgeving wordt geregeld in het kader van de Wet milieubeheer.

In de nabijheid van het plangebied is een automatendraaierij gevestigd: W. van der Zwam, Zuideinde 49. Op grond van de VNG-brochure 'Bedrijven en Milieuzonering' valt het bedrijf ten hoogste in categorie 3.2 (SBI-code: 255, 331 Smederijen, lasinrichting, bankwerkerijen e.d., p.o. <200m2 (50m) of >200m2 (100m). De ontwikkellocatie is echter niet gelegen in een rustige woonwijk, maar in een gebied met matige functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. De ontwikkellocatie wordt derhalve beschouwd als gemengd gebied. De richtafstanden kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met één afstandsstap worden verlaagd. Derhalve volstaat voor een categorie 3.1 inrichting een afstand van 50 meter. Het plangebied is buiten het invloedsgebied van het bedrijf gelegen. Daarnaast geldt dat er tussen de betreffende inrichting en de ontwikkellocatie al woningen zijn gelegen. Middels de geldende milieuvergunning of het Activiteitenbesluit is het woonklimaat ter plaatse van die woningen beschermd. Hiermee is ook het woonklimaat ter plaatse van de ontwikkellocatie, wat op een grotere afstand is gelegen, geborgd.

Aan het Zuideinde 29 is een café gevestigd. Op grond van de VNG_brochure 'Bedrijven en Milieuzonering' valt deze bedrijfsactiviteite in milieucategorie 2. De minimale gewenste afstand tot een rustige woonommgeving bedraagt 30 meter. Gezien de ligging in een gebied met matige functiemenging (zie ook voorgaande alinea), kan de richtafstand met één afstandsstap worden verlegd. Daarmee is de richtafstand 10 meter. De werkelijke afstand bedraagt meer dan 150 meter, zodat een voldoende afstand bestaat tussen het café en het te realiseren woongebied.

Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuzonering geen beperkingen stelt aan de voorgenomen ontwikkeling.