direct naar inhoud van 6.2 De regels
Plan: Zuidhoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01

6.2 De regels

Inleidende regels

Dit hoofdstuk bevat twee artikelen:

 • Begrippen

In dit eerste artikel is een aantal noodzakelijke begripsbepalingen opgenomen welke worden gebruikt in de planregels. Het bevat definities teneinde misverstanden te voorkomen.

 • Wijze van meten

Het tweede artikel regelt hoe gemeten wordt.


Bestemmingsregels

Dit hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van de bestemmingen. Deze kennen per bestemming globaal de volgende opzet:

 • bestemmingsomschrijving (in ieder geval);
 • bouwregels (in ieder geval);
 • nadere eisen (indien van toepassing);
 • afwijken van de bouwregels (indien van toepassing);
 • specifieke gebruiksregels (indien van toepassing);
 • omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (indien van toepassing).


In paragraaf 6.3 wordt nader op de bestemmingsregels ingegaan.

Algemene regels

Dit hoofdstuk regelt de volgende onderwerpen:

 • Anti-dubbeltelregel

Hierdoor wordt bepaald dat gronden niet tweemaal voor een omgevingsvergunning voor het bouwen in aanmerking kunnen komen.

 • Algemene gebruiksregels

Enkele gebruiksregels gelden voor alle bestemmingen en zijn daarom in het hoofdstuk algemene regels opgenomen. Het is bijvoorbeeld verboden om grond te gebruiken als stort- of opslagplaats of ten behoeve van een seksinrichting. Ook zijn gebruiksregels gegeven voor de beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis en het ontgronden, afgraven, indrijven van voorwerpen of andere grondbewerkingen.

 • Algemene afwijkingsregels

Hierin wordt onder andere geregeld dat met een omgevingsvergunning mag worden afgeweken van bepaalde hoogten, percentages en afstandseisen en van bouw- en differentiatiegrenzen. Hieraan zijn enkele voorwaarden en beperkingen verbonden.

 • Algemene wijzigingsregels

Er zijn twee wijzigingsbevoegdheden opgenomen ter plaatse van de gronden binnen de bestemming Recreatie en een klein deel binnen de bestemming Verkeer. De eerste wijzigingsbevoegdheid regelt dat deze gronden omgezet kunnen worden in de bestemming Tuin, Wonen-1 en Water. Er zijn maximaal 3 woningen toegestaan. De tweede wijzigingsbevoegdheid regelt dat deze gronden omgezet kunnen worden in de bestemming Tuin en Wonen-3 en/of Wonen-4. Er zijn maximaal 3 woningen toegestaan. Of voor alle 3 de woningen gekozen wordt voor het type woning uit Wonen-3, of juist voor het type woning uit Wonen-4 of een combinatie hiervan, staat vrij.

 • Algemene procedureregels

Deze geven de regels aan voor de procedure voor het stellen van nadere eisen.


Overgangs- en slotregels

Dit hoofdstuk bevat de volgende twee artikelen:

 • Overgangsrecht

Het overgangsrecht betreft regels ten aanzien van bouwwerken en gebruik die niet (geheel) passen in dit nieuwe bestemmingsplan.

 • Slotregel

In de slotregel wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan aangehaald kan worden (titel van het bestemmingsplan).