direct naar inhoud van 6.3 Nadere toelichting op de bestemmingen
Plan: Zuidhoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01

6.3 Nadere toelichting op de bestemmingen

In deze paragraaf wordt uitleg gegeven over de bestemmingsregels die in dit bestemmingsplan zijn opgenomen.

Groen

De bestemming groen is bedoeld voor de aanleg en instandhouding van groenvoorzieningen en tevens voor recreatie, waterlopen, waterpartijen, een ondergrondse waterzuiveringsinstallatie en, uitsluitend ter plaatse van een aanduiding, een speeltuin. Binnen de bestemming groen zijn geen gebouwen toegestaan. Alleen andere-bouwwerken, zoals speeltoestellen en lichtmasten, zijn toegestaan. Hiervoor zijn maximale bouwhoogten gegeven.

Recreatie
De vijf bestaande recreatiewoningen zijn opgenomen in de bestemming Recreatie. Voor de regels is aangesloten bij het vigerende bestemmingsplan. Voor deze gronden zijn twee wijzigingsbevoegheden opgenomen. Zie hiervoor de uitleg in paragraaf 6.2 bij de Algemene wijzigingsregels.

Tuin
De bestemming tuin is bedoeld voor tuinen, behorend bij de woningen. Hierbinnen zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan waaronder vlonders. Hiervoor geldt een aantal bouwregels.

Tuin - oeverzone

Voor diverse stroken langs het water bij woningen is een aparte bestemming opgenomen, namelijk Tuin - oeverzone. Dit bestaat uit het talud vanuit de tuin naar het water toe. Het is mogelijk om het talud te vergraven en hier een terras te realiseren. Binnen deze bestemming bevindt zich ook de gemeenschappelijke vlonder.

Verkeer

Binnen de bestemming verkeer zijn wegen, groenvoorzieningen, langzaamverkeersroutes, parkeervoorzieningen, waterpartijen, watergangen, nutsvoorzieningen en, uitsluitend ter plaatse van een aanduiding, parkeerterreinen toegestaan. Binnen de bestemming verkeer mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geplaatst worden waarvoor diverse bouwregels gelden.

Water

De bestemming 'Water' is bedoeld voor waterberging, waterhuishouding, waterlopen, waterwegen en natuurlijke oevers. Binnen de bestemming water mag grenzend aan de bestemming 'Tuin - Oeverzone'een recreatievaartuig worden afgemeerd. Steigers zijn niet toegestaan, behoudens in daartoe op de verbeelding aangeduide zones.

Wonen 1 t/m 11

Deze bestemmingen zijn bedoeld voor de woningen in Zuidhoek. Ook is in beperkte mate bedrijfs- of beroepsuitoefening aan huis toegestaan.

Voor deze bestemmingen geldt een aantal bouwregels die tevens bepalend zijn voor de beeldkwaliteit van het plangebied. Het woningtype is bepaald (vrijstaand, halfvrijstaand of aaneengebouwd) en de maximale goot- en bouwhoogte zijn opgenomen. Tevens zijn de kapvorm, nokrichting en dakhelling bepaald. Ook zijn er bouwregels opgenomen voor de bijbehorende bouwwerken, onder andere dat uitsluitend aangebouwde gebouwen zijn toegestaan. Voorts zijn er maximale hoogten aangegeven voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en zijn regels gegeven voor parkeren (dit laatste met uitzondering van Wonen - 1). Voor de beeldkwaliteit wordt tevens verwezen naar (onderdelen van) het beeldkwaliteitsplan. Door de koppeling in de bestemmingsregels is dit juridisch verankerd.

Voor de bouwstroken gelegen ten noordoosten van de bestemming 'Verkeer', inclusief de drie woningen in het midden van het plangebied en de beheerderswoning, is een aanduiding opgenomen, die de realisatie van een veranda verplicht stelt. Hiervoor is een 'specifieke bouwaanduiding - veranda' opgenomen. Voor de overige bouwstroken geldt deze verplichting niet.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing nadere eisen te stellen ten behoeve van onder andere de stedenbouwkundige inpassing en de stedenbouwkundige kwaliteit.