direct naar inhoud van 7.4 Ontwerpbestemmingsplan
Plan: Zuidhoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01

7.4 Ontwerpbestemmingsplan

7.4.1 Zienswijzen

Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat door een ieder zienswijzen omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren kunnen worden gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan 'Zuidhoek' heeft van 22 december 2011 tot en met 1 februari 2012 ter visie gelegen. Er zijn zeven zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn binnen de termijn ingediend en komen dientengevolge voor behandeling in aanmerking. De zienswijzen zijn in de zienswijzennota samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie (Bijlage 11).

7.4.2 Ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan

Verbeelding

In het bestemmingsplan worden steigers niet meer bij recht toegestaan langs de gehele bestemming 'Tuin - Oeverzone'. Op de verbeelding zijn aanduidingen opgenomen voor een aantal te realiseren steigers (specifieke vorm van water - steiger 1 en specifieke vorm van water - steiger 2).

Tevens is op de verbeelding een bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - veranda' opgenomen voor de woonbestemmingen ten noordoosten van de bestemming Verkeer.

Tot slot is in de verbeelding de noordelijke brug buiten het plangebied geplaatst. De verkeersbestemming vanaf deze brug naar het zuiden is vervangen door de bestemming Groen.

Regels

De regels van het bestemmingsplan zijn zodanig aangepast, dat een algemene wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, zodat de geldende woonbestemming kan worden gewijzigd naar een andere woonbestemming van een van de reeds in het plan opgenomen typen. Het ongravingsverbod binnen de bestemmingen Tuin en Tuin-Oeverzone zijn komen te vervallen. In plaats daarvan is een algemeen verbod opgenomen ten behoeve van het ontgronden, afgraven indrijven en andere vormen van grondbewerken in afwijking van de provinciale beschikking.

Voor de woonbestemmingen zijn aanvullende goot- en bouwhoogtes (met name voor bijbehorende bouwwerken) opgenomen in het plan, conform het stedenbouwkundige plan. Ook zijn regels ten aanzien van kaprichtingen van bijbehorende bouwwerken opgenomen.

De steigers die door middel van een aanduiding op de verbeelding zijn opgenomen zijn ook in de regels nader opgenomen. Daarnaast geldt de mogelijkheid in het water bij de woningen een eigen vaartuig parallel aan de oever af te meren.

Toelichting

In de toelichting is de paragraaf 'Bedrijven en milieuzonering' aangevuld met een ontbrekend bedrijf.