Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0569.bpNOBvisvijver-on01

Bijlagen bij regels

1 Parkeernormen
Parkeernormen voor de oprichting van een gebouw of verandering van functie of uitbreiding van bestaand gebruik, inclusief gebiedsindeling behorend bij de algemene regel ‘voorwaardelijke verplichting over parkeren’ (artikel 8).
 
Artikel 1     Indeling van het gebied van de gemeente
 
Begripsbepalingen
1.     Parkeerzone A:
Die gedeelten van het gebied der gemeente, die op kaart 1 paars zijn gekleurd.
 
2.     Parkeerzone B:
Die gedeelten van het gebied der gemeente, die op kaart 1 groen zijn gekleurd.
 
3.     Parkeerzone C:
Die gedeelten van het gebied der gemeente, die op kaart 1 noch tot zone A, noch tot zone Bbehoren.
 
4.     Sector 1:
Die gedeelten van het gebied der gemeente, die op kaart 2 paars zijn gekleurd.
 
5.     Sector 2:
Die gedeelten van het gebied der gemeente, die op kaart 2 oranje zijn gekleurd.
 
6.     Sector 3:
Die gedeelten van het gebied der gemeente, die op kaart 2 geel zijn gekleurd.
 
7.     Sector 4:
Die gedeelten van het gebied der gemeente, die op kaart 2 groen zijn gekleurd.
 
Artikel 2     Onderverdeling gebouwen naar bestemming
1.        Capaciteit parkeergelegenheid Werken, Winkelen, Horeca, Sport en Recreatie, Gezondheidszorg, Onderwijs en Cultuur.
2.        De capaciteit van de parkeergelegenheid ten behoeve van de in lid 1 bedoelde categorieën van gebouwen is opgenomen in de bij deze bijlage behorende tabel.
 
Artikel 3     Vaststelling parkeercapaciteit
De capaciteit van een parkeergelegenheid wordt in hele getallen vastgesteld. In voorkomendegevallen vindt afronding op de gebruikelijke wijze plaats, derhalve bij 0,5 of meer naar boven en bijminder dan 0,5 naar beneden.
 
Artikel 4     Berekening parkeercapaciteit bij verbouwingen
Bij een verbouwing, niet zijnde sloop/nieuwbouw, waarbij de parkeerdruk toeneemt, wordt het aantalparkeerplaatsen, vereist volgens de in artikel 2, lid 2, bedoelde tabel, verminderd met het aantalparkeerplaatsen dat vereist was of zou zijn voor de verbouwing.
 
Artikel 4a   Afwijking 55-pluswoningen
Het bevoegd gezag is bevoegd af te wijken van de in deze bijlage opgenomen tabel met normen voorparkeren indien sprake is van een woning met een gebruiksoppervlakte van ten minste 65 m2 dienadrukkelijk bestemd is als huisvesting voor 55-plussers, een en ander tot een norm van 0,6stallingsplaats per woning.
 
Artikel 5     Ontheffing parkeereis
Een parkeereis wordt niet gesteld bij een verbouwing waarbij noch een wijziging in het gebruik van hetgebouw, noch een uitbreiding van het vloeroppervlak ervan plaats vindt.
Artikel 6     Supermarkt
Als supermarkt worden aangemerkt winkelbestemmingen met een bruto vloeroppervlak van 600 m2 ofmeer.
 
Artikel 7     Afwijkingen van de tabel
Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan bij de vaststelling van de capaciteitvan een parkeergelegenheid worden afgeweken van de in artikel 2, lid 2, bedoelde tabel.
De capaciteit van een parkeergelegenheid ten behoeve van gebouwen, welke niet in de inartikel 2, lid 2, bedoelde tabel voorkomen, wordt per geval vastgesteld. Daarbij wordt, voorzover mogelijk, aansluiting gezocht bij vergelijkbare gebouwen, vermeld in deze tabel.
 
Tabel
 
Gebruiksopper-vlakte (m2)
Sector 1
Stallingsplaaten per woning
Sector 2
Stallingsplaatsen per woning
Sector 3
Stallingsplaatsen per woning
Sector 4
Stallingsplaatsen per woning
< 40
0,1
0,1
0,1
0,1
40 - 65
0,6
0,6
0,6
0,6
65 - 85
0,6
0,8
1,0
1,4
85 - 120
1,0
1,0
1,2
1,6
120+
1,2
1,2
1,4
1,8
 
Per 100 m2 bvo, tenzij anders vermeld
Parkeerzone A
Centrum
Parkeerzone B
Knooppunten en stadswijken
Parkeerzone C
Overig gebied
 
MAX.
MIN.
MIN.
Werken
   
Kantoor met baliefunctie (banken, postkantoren)*
1,20
2,00
2,50
Kantoor*
0,76
1,00
1,20
Arbeidsintensief / bezoekers intensief bedrijf (industrie, laboratorium, werkplaats, etc)*
0,67
1,20
2,00
Bedrijfsverzamelgebouw
0,72
0,80
0,80
    
Winkelen
   
Winkel***
0,38
2,50
2,50
Supermarkt***
0,38
2,50
2,50
Grootschalige detailhandel***
n.v.t.
4,50
5,50
Bouwmarkt / tuincentrum / kringloopwinkel
n.v.t.
2,20
2,20
Showroom**
0,26
0,60
1,00
    
Sport en recreatie
   
Gymzaal / sporthal binnen#
0,08
1,70
2,00
Sportveld buien (per ha netto terrein)##
0,65
13,00
13,00
Dansstudio / sportschool
0,10
2,00
3,00
Squashbaan (per baan)
0,10
1,00
1,00
Tennisbaan (per baan)
0,20
2,00
2,00
Golfbaan (per hole)
n.v.t.
n.v.t.
6,00
Bowlingcentrum / biljartzaal (per baan/tafel)
0,08
1,50
1,50
Zwembad (per 100 m2 opp. bassin)
0,70
8,00
9,00
Volkstuinen / nutstuinen (per tuin)
0,30
0,30
0,30
Manege (per box)
n.v.t.
n.v.t.
0,30
Jachthaven (per ligplaats)
0,05
0,50
0,50
Evenementenhal / beursgebouw / congresgebouw
0,03
4,00
5,00
Overdekte speeltuin / hal
0,30
3,00
3,00
    
Cultuur
   
Museum / bibliotheek
0,02
0,50
0,90
Bioscoop / theater / schouwburg (per zitplaats)
0,01
0,10
0,20
Sociaal cultureel centrum / wijkgebouw / rouwcentrum
0,10
1,00
1,00
Religiegebouw (kerk, moskee, etc.; per zitplaats / bezoekersplaats)
0,01
0,10
0,10
Begraafplaats (per gelijktijdige uitvaart)
15,00
15,00
15,00
    
Horeca
   
Café / bar
0,40
4,00
6,00
Restaurant
1,60
8,00
12,00
Hotel (per kamer)
0,50
0,50
0,50
Discotheek / feestruimte
0,70
7,00
10,00
Cafetaria / snackbar
0,40
4,00
6,00
    
Onderwijs
   
Crèche / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / buitenschoolse opvang****
1,00
1,00
1,00
Basisonderwijs (per leslokaal van 30 ll)
0,50
0,50
0,50
Voorbereidend dagonderwijs (vmbo, havo, vwo; per leslokaal van 30 ll)
0,50
0,50
0,50
Beroepsonderwijs dag (MBO, ROC, HBO, WO)
0,50
2,00
3,00
    
Gezondheidszorg
   
Ziekenhuis (per bed)
1,50
1,50
1,50
Verpleeghuis (per wooneenheid)
0,50
0,50
0,50
Apotheek
1,70
1,70
1,70
1e lijn gezondheidszorg (huisarts, tandarts, therapeut; per behandelkamer)
0,53
2,00
3,00
    
Verwijzingen
* 1 arbeidsplaats = 25 - 35 m2
** 1 arbeidsplaats = 35 - 50 m2
*** 1 arbeidsplaats = 40 m2
**** 1 arbeidsplaats = 60 - 65 m2
#
Gymlokalen met alleen een schoolfunctie hebben geen extra parkeervraag. Bij sporthal met wedstrijdfunctie: + 0,1 - 0,2 pp per bezoekersplaats
##
Exclusief kantine, kleedruimte, oefenveld en toiletten
  
Kaart 1        Gebiedssectoren niet-woonfuncties
 
 

Kaart 2        Gebiedssectoren woonfuncties