Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oude Nieuwveenseweg 50, Nieuwveen
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0569.bpNWVnieuwvsweg50-on01

Regels

1 Inleidende regels
 
Voor de gronden die zijn opgenomen in dit wijzigingsplan blijven de bestemmingen en regels, zoals opgenomen in het bestemmingsplan “Landelijk gebied Nieuwkoop” onverminderd van kracht, met dien verstande dat aan die regels en bestemmingen het volgende wordt gewijzigd, dan wel toegevoegd:
Artikel 1 Begrippen
Dit artikel krijgt de navolgende toevoegingen:
 
Bestemmingsplan:
het bestemmingsplan "Landelijk gebied Nieuwkoop" van de gemeente Nieuwkoop, met het identificatienummer NL.IMRO.0569.bpNKPLandelijkgebi-va01, zoals vastgesteld op 3 november 2016.
 
Wijzigingsplan:
het wijzigingsplan “Oude Nieuwveenseweg 50, Nieuwveen” van de gemeente Nieuwkoop, met het identificatienummer NL.IMRO.0569.bpNWVnieuwvsweg50-on01 met de bijbehorende regels.
 
Verbeelding:
de verbeelding, met nummer NL.IMRO.0569.bpNWVnieuwvsweg50-on01 deel uitmakend van het wijzigingsplan.
 
2 Bestemmingsregels
Artikel 2 Agrarisch
De regels van artikel 3 'Agrarisch' van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Nieuwkoop' zi
jn van overeenkomstige toepassing op dit wijzigingsplan.
Artikel 3 Tuin - Onbebouwd
De regels van artikel 15 'Tuin - Onbebouwd' van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Nieuwkoop' zijn van overeenkomstige toepassing op dit wijzigingsplan.
Artikel 4 Wonen
De regels van artikel 18 'Wonen' van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Nieuwkoop' zijn van overeenkomstige toepassing op dit wijzigingsplan.
Artikel 5 Waterstaat - Waterkering
De regels van artikel 27 'Waterstaat - Waterkering' van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Nieuwkoop' zijn van overeenkomstige toepassing op dit wijzigingsplan.
3 Algemene regels
Artikel 6 Anti-dubbeltelregel
 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Artikel 7 Algemene aanduidingsregels
7.1
Luchtvaartverkeerzone – 20ke
 
De regels van artikel 31.2 'Luchtvaartverkeerszone – 20Ke' van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Nieuwkoop' zijn van overeenkomstige toepassing op dit wijzigingsplan.
  
7.2
Overige zone – landschapstype droogmakerij
 
De regels van artikel 31.5 'Overige zone - landschapstypen ' van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Nieuwkoop' zijn van overeenkomstige toepassing op dit wijzigingsplan.
  
Artikel 8 Algemene afwijkingsregels
 
7.1
Afwijken van maten en bouwgrenzen
7.1.1
Afwijken van de gestelde maten
 
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit bestemmingsplan ten aanzien van de voorgeschreven maatvoering, afmetingen en percentages, met dien verstande dat de afwijkingen niet meer dan 10% bedragen van de in deze regels genoemde maten.
  
7.1.2
Afwijken ten behoeve van bouwhoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit bestemmingsplan ten aanzien van:
a.
de plaatsing van vlaggenmasten tot een bouwhoogte van maximaal 8 meter;
b.
het toestaan van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een maximale bouwhoogte van 10 meter.
 
4 Overgangs- en slotregels
Artikel B – Slotregel
 
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan “Oude Nieuwveenseweg 50, Nieuwveen”, gemeente Nieuwkoop.