Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Wijzigingsplan 2 Ter Aar West, wijzigingsgebied 1
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0569.wp2TARwest-va01

Regels

1 Inleidende regels

Ten aanzien van het plan geldt dat, naast het bepaalde in dit wijzigingsplan, de regels gegeven in het moederplan van toepassing zijn.

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:
het wijzigingsplan 2 Ter Aar West, wijzigingsgebied 1 van de gemeente Nieuwkoop.
 
1.2 moederplan:
het bestemmingsplan Ter Aar West met identificatienummer NL.IMRO.0569.bpTARaarwest-va01 van de gemeente Nieuwkoop, vastgesteld door de gemeenteraad op 16 oktober 2014;
 
1.3 wijzigingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0569.wp2TARwest-va01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).
 
De begrippen uit artikel 1 van de regels van het moederplan , voor zover relevant voor dit plan, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
 
De wijze van meten uit artikel 2 van de regels van het moederplan , is van overeenkomstige toepassing.

2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Verkeer Verblijfsgebied

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wegen met een functie van erf- en buurtontsluiting en verkeer en verblijf;
 2. groenvoorzieningen en langzaam verkeersroutes;
 3. speelterreinen;
 4. kunstwerken;
 5. parkeervoorzieningen;
 6. waterpartijen en watergangen;
 7. voorzieningen van algemeen nut;
 8. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 9. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

3.2 Bouwregels

4.2.1 Gebouwen ten behoeve van de bestemming
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de bestemming gelden de volgende regels:
 1. de maximale bouwhoogte per gebouw bedraagt 3 meter;
 2. de maximale oppervlakte per gebouw bedraagt 15 m².
 
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 1. de maximale bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt 1 meter;
 2. de maximale bouwhoogte van verlichtingsarmaturen bedraagt 8 meter;
 3. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen
van de bebouwing:
 1. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 2. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 3. ter waarborging van de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid;
 4. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 5. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

3.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
 1. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 2. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffenbehoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 3. seksinrichting;
 4. prostitutie;
 5. een coffeeshop, growshop, smartshop of daarmee vergelijkbaar bedrijf.

3 Algemene regels

De algemene regels uit hoofdstuk 3 van de regels van het moederplan , voor zover relevant voor dit wijzigingsplan, zijn van overeenkomstige toepassing.

4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

Het overgangsrecht uit artikel 15 van de regels van het moederplan , is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het wijzigingsplan 2 Ter Aar West, wijzigingsgebied 1.