Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Stationsweg 15-17 Zevenhoven
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0569.wpNWVZNstatweg1517-VA01

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

Het bestemmingsplan ‘Stationsweg 15-17 Zevenhoven' met identificatienummer NL.IMRO.0569.wpNWVZNstatweg1517-VA01  van de gemeente Nieuwkoop.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en bijlagen.

1.3 moederplan

Het bestemmingsplan 'Kern Nieuwveen, Zevenhoven en Noordeinde' met identificatienummer NL.IMRO.0569.bpNWVZNnieuwvzvhne-va01 van de gemeente Nieuwkoop.

Artikel 2 Wijze van meten

Na gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 11.7.1 van het moederplan, ten behoeve van het wijzigen van de bestemming ‘maatschappelijk’ naar ‘tuin’ en ‘wonen’ zijn de regels van artikel 2 van het moederplan, van overeenkomstige toepassing.

2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Tuin

Na gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 11.7.1 van het moederplan, ten behoeve van het wijzigen van de bestemming ‘maatschappelijk’ naar ‘tuin’ zijn de regels van artikel 15 van het moederplan, van overeenkomstige toepassing op dit bestemmingsplan.

Artikel 4 Wonen

Na gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 11.7.1 van het moederplan, ten behoeve van het wijzigen van de bestemming ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’ zijn de regels van artikel 19 van het moederplan, van overeenkomstige toepassing op dit bestemmingsplan.

3 Algemene regels

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 6 Algemene bouwregels

Na gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 11.7.1 van het moederplan, ten behoeve van het wijzigen van de bestemming ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’ zijn de regels van artikel 30 van het moederplan, van overeenkomstige toepassing op dit bestemmingsplan.

Artikel 7 Algemene gebruiksregels

Na gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 11.7.1 van het moederplan, ten behoeve van het wijzigen van de bestemming ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’ zijn de regels van artikel 31 van het moederplan, van overeenkomstige toepassing op dit bestemmingsplan.

Artikel 8 Algemene aanduidingsregels

Na gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 11.7.1 van het moederplan, ten behoeve van het wijzigen van de bestemming ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’ zijn de regels van artikel 32 van het moederplan, van overeenkomstige toepassing op dit bestemmingsplan.

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

Na gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 11.7.1 van het moederplan, ten behoeve van het wijzigen van de bestemming ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’ zijn de regels van artikel 33 van het moederplan, van overeenkomstige toepassing op dit bestemmingsplan.

Artikel 10 Algemene wijzigingsregels

Na gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 11.7.1 van het moederplan, ten behoeve van het wijzigen van de bestemming ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’ zijn de regels van artikel 34.1 van het moederplan, van overeenkomstige toepassing op dit bestemmingsplan.

4 Overgangs- en slotregels

Artikel 11 Overgangsrecht

11.1 Overgangsrecht bouwwerken

 1. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 3. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.2 Overgangsrecht gebruik

 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 3. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 4. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 12 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het plan 'Stationsweg 15-17 Zevenhoven'.